Ortaokul


TED İzmir Özel Ortaokulu, Atatürk İlkelerine ve Cumhuriyetin kazanımlarına bağlı, ulusal ve manevi değerleri özümseyerek, ilkeleriyle bütünleştirmiş, en az bir yabancı dili bilen ve yaşamında etkili bir şekilde kullanan, yüksek ahlaklı, ülke sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek, çevreye duyarlı, sosyal sorumluluk bilincine sahip, bilimsel düşünen, duygudaşlık kuran ve farklılıklara saygılı, iletişim becerileri ve özsaygısı yüksek, teknolojiyi hayatının her alanında etkili ve olumlu bir biçimde kullanan, iş hayatında gerekli olan temel bilgi, beceri ve değerleri edinmiş, kültür, sanat ve spor alanlarında entelektüel birikimi olan, dünya vatandaşlığı vizyonuna sahip gençler yetiştirmeyi hedefler. Ortaokulumuzda, Lise hayatında gerekli olacak akademik donanıma sahip olmaları hedeflenen öğrencilere gerekli akademik altyapı geliştirme desteği gerek okul çıkışı etüt programları ile, gerekse hafta sonu takviye programları ile verilir.


TED İzmir Koleji Özel Ortaokulu’nda, MEB İngilizce Eğitim Programı çerçevesinde, TED Okullarına özgü “TED İngilizce Eğitim Programı” uygulanır. Bu doğrultuda, Türk ve Yabancı öğretmenler tarafından verilen İngilizce dil eğitiminde, öğrencilerin dil ve eleştirel düşünme becerileri Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı doğrultusunda geliştirilir.

Dil edinimi sarmal bir yapıdadır ve basamak basamak ilerler. Temel dil becerilerini edinmiş olan öğrenciler aşamalı olarak bu yetilerini geliştirirler. Yabanci dil programımızda dört dil becerisine; Listening (Dinleme), Spoken Interaction (Karşılıklı Konuşma), Spoken Production (Konuşma), Reading (Okuma) ve Writing (Yazma) eşit ağırlık verilir. Müfredat programımızda dört dil becerisinin farklı alanlardaki alt kazanımlarına da yer verilmektedir. Grammar (Dilbilgisi) eğitimi lise seviyesine gelene kadar ayrıştırılmadan, diğer becerilerin bir parçası olarak verilir. Okulumuzda öğrencilerimiz, ihtiyaç duyduklarında öğretmenleri tarafından bire bir çalışmalarla desteklenir.

Derslerde uluslararası yayınların yanında, TED’e özgü basılı ve görsel materyaller de kullanılır. Aynı zamanda “Critical Thinking” (Eleştirel Düşünme Becerisi), ”Communication”(İletişim Becerisi), “Collaboration”(İşbirliği Becerisi) ve “Creativity”(Yaratıcı Düşünme Becerisi) gibi 21. yüzyıl becerileri de entegre edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin uluslararası geçerliliği olan sertifikaları (TOEFL Primary&Junior) almaları da hedeflenir.

Ortaokulda, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinde İngilizce terminoloji çalışmaları yapılmakta olup, dersler arasında sağlanan bütünlükle, öğrencilerin İngilizce dil becerileri de akademik olarak geliştirilmekte ve lisede girecekleri IGCSE(A) seviyesi sınavlara yönelik temel sağlanmaktadır.

Öğrenciler, dil edinme ilke ve uygulamaları bağlamında hem akıcılık hem de doğruluk hedeflenerek yaratılan doğal ortamlarda dilin farklı özellikleriyle tanışmaktadırlar. Türk ve yabancı öğretmenlerimizle ve öğrencilerin farklı öğrenme stilleri göz önüne alarak hazırlanan zengin içerikli derslerle öğrencilerimizin, şarkılar, uyaklı şiirler, ses bilgisi çalışmaları ve neşeli malzemelerle dil öğrenmenin keyfine varmaları ve uluslararası perspektif kazanmaları amaçlanmaktadır. Bunların yanı sıra pek çok bilgisayar tabanlı bireysel öğrenme programı da kullanılmaktadır. Öğrencilerimiz, sene sonlarında girecekleri uluslararası dil sınavlarına da hazırlanmakta ve yabancı öğretmenleriyle hazırlandıkları bu sınavlardan yüksek başarı göstermeleri hedeflenmektedir.

TED İzmir Koleji öğrencileri ayrıca lise yıllarında alacakları IGCSE programları için ortaokulun ilk yılından itibaren Matematik ile Fen ve Teknoloji dersinin de bir kısmını İngilizce görmektedir.

Öğrencilerimiz, ikinci yabancı dil olarak ise 5.sınıftan itibaren İspanyolca, Fransızca veya Almanca dillerinden birini seçme şansına sahiptirler.


TED İzmir Koleji’nin geleceğe bakan yüzüyle birlikte matematik bölümü en etkili, kalıcı ve nitelikli öğrenmenin somuttan görsele, görselden soyuta uzanan bir yol olduğunu düşünür. Bu hedefle öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimlerini merkeze alan bir öğretim modeli oluşturulur. Program çerçevesinde konuların derinlemesine ve etkili öğrenimi temel alınır. Öğrencilerin problem çözme yoluyla düşünme, akıl yürütme, iletişim kurma, uygulama ve biliş üstü becerilerini geliştirmek amaç edinilir. Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alarak onları merkeze oturtan bu yapıda elbette ki çağımızın gereği olan teknolojiden de faydalanılır. Matematik sınıfları interaktif öğrenme ortamları olarak kullanılıp, akıllı tahta yardımıyla öğrencilerin bilgiyi ezberlemeleri yerine bilginin öğrenilmesini sağlanır.

Matematik programının sarmal ve hiyerarşik yapısı nedeniyle bir konu tam olarak öğrenilmeden yeni bir konuya geçmemek prensip edinilir. Tam öğrenme modeliyle paralellik gösteren bu çalışmada sık tekrarlar yaptırılarak konunun derinlemesine öğrenimi sağlanır. Aynı zamanda bu ilke, her bir kazanım için çeşitli modeller ve materyaller ile desteklenir. Dersler strateji oyunları ve zekâ sorularıyla bütünleştirilerek matematiğin bir diğer yanı da gösterilir.

Tüm bunların yanında TED İzmir Koleji Matematik Bölümü Tübitak’ın düzenlediği proje ve olimpiyat çalışmalarına, uluslararası matematik yarışmalarına öğrencileriyle beraber titizlikle hazırlanır. Dünya Pi Günü ve Cahit Arf’ı Anma Günü gibi özel günlerde çeşitli etkinlik, gezi ve yarışmalar düzenleyerek öğrencilerin matematiğin eğlenceli yanlarını görmeleri sağlanır.


Türkçe dersi; dilbilgisi alanlarının okuma, dinleme/izleme, konuşma, yazma becerileriyle bir bütünlük içinde işlendiği bir derstir. Bu dersin amacı öğrencilere Türk dilini tüm zenginliğiyle tanıtmak, dil bilincini geliştirmek, edebi metinler aracılığıyla estetik zevk kazandırmak ve tarihi akış içinde kendi kültürünü, düşüncesini ve zevkini metinlerde belirlemek, yerelden evrensele açılan bilgi ve beceriler edinmelerini sağlamaktır.

Türkçe dersi, öğrencilerde doğal olarak var olan dil becerilerini, süreç içinde geliştirmeyi hedefler. Öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmeleri için, yazılı ve sözlü anlatım becerilerini, yorum ve düşünce üretme yetilerini geliştirmelerini sağlayacak uygulamalar yapılır. Türkçenin inceliklerine, kurallarına, yazı türleriyle ilgili özelliklere dikkat çekilir; öğrencilerin bu bilgiler ışığında kendi ürünlerini yaratmalarına olanak sağlanır. Bunun için yine dille yaratılmış ürünler aracılığıyla yaratıcılığı destekleyen, ilgi duydukları alanları ortaya çıkaran proje çalışmalarıyla her öğrenci öğrenme sürecine katılır.

Yaratıcı okuma etkinlikleriyle öğrenci düzeyine uygun, Türk ve dünya edebiyatından seçilmiş, her yıl için en az on kitabın okunması sağlanır. Öğrenciler bu kitaplarla ilgili okuma süreci içinde yaptıkları sınıf içi çalışmaların yanı sıra OKU-YORUM adlı inceleme çalışmasını da yaparlar. Yaratıcı okuma etkinlikleri canlandırma, maketini yapma, görselle ifade etme, duyguları renklere ve resme dökme, duvar gazetesi yapma, kitapçık hazırlama gibi çalışmalarla desteklenir.

Öğrencilerin yurt içi, yurt dışı, il ve okul çapında yapılan yarışmalara katılmaları sağlanır; okunan kitapların yazar ve şairleri başta olmak üzere sanatçılarla söyleşi ve kitap imza günleri düzenlenir.


Okulumuz, eğitim anlayışı doğrultusunda akademik becerilerle beraber spor ve sanat alanlarında da öğrencilerini yetiştirmektedir. Bu bağlamda alanlara özgü yapılan ölçme değerlendirme çalışmalarını yönlendirme çalışmaları izlemekte ve süreç kayıt altına alınmaktadır.

Beden Eğitimi ve Spor dersleri kapsamında yüzme, bale, cimnastik,latin dansları ve halk oyunları dersleri normal ders programımızda yer alırken ;yüzme, cimnastik, basketbol, voleybol gibi alanlara ait çalışmalar da spor okullarımızda gerçekleştirilmektedir.


Sosyal Bilgiler: Bireyin toplumsal varoluşunu gerçekleştirebilmesine yardımcı olması amacıyla; tarih, coğrafya, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe, siyaset bilimi ve hukuk gibi sosyal bilimleri ve vatandaşlık bilgisi konularını yansıtan; öğrenme alanlarının bir ünite ya da tema altında birleştirilmesini içeren; insanın sosyal ve fizikî çevresiyle etkileşiminin geçmiş, bugün ve gelecek bağlamında incelendiği; bireyin toplumsal kimliğini kazanmasında yardımcı olan disiplinlerin bütünüdür.

Görevimiz,Sosyal Bilgiler Atatürk ilke ve devrimlerine içtenlikle bağlı, ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, , demokrasi kültürünü özümsemiş, araştıran, eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisi ve çevresi ile barışık, yapıcı, yaratıcı, yaşama etkin katılan, doğru karar verebilen, bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunan ve bu yaklaşımı yaşama geçirebilen bireyler yetiştirmektir.

Hedefimiz, Bilgi toplumunun değerlerini özümsemiş “bilgiyi üreten” ve “bilgiyi kullanabilen” nitelikli bireyler yetiştirmenin yanı sıra, yaşadığı çevrenin sorunlarına bilimsel tutumla çözüm getiren; içinde yaşadığı toplumda örnek gösterilen donanımlı bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.

Bu anlayış doğrultusunda Sosyal Bilgiler Programının gereği olarak TED İzmir Koleji Ortaokulu;
Millî kimliği merkeze alarak, evrensel değerlerin benimsenmesine önem verir. Öğrencilerin kendi örf ve âdetleri çerçevesinde ruhsal, ahlâkî, sosyal ve kültürel yönlerden gelişmesini hedefler. Öğrencilerin haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren bireyler olarak yetişmesini önemser. Öğrencilerin toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmasını sağlar.

Öğrencilerin öğrenme sürecinde deneyimlerini kullanmasına ve çevreyle etkileşim kurmasına olanak sağlar.


Görsel sanatlar dersinde öğrencilerimize yaş seviyelerine göre, renk bilgisi ile birlikte pastel boya, kuru boya, guaj boya, sulu boya, karakalem, quilling ve origami teknikleri ve bunların yanında mürekkep çalışmaları, perspektif, atık malzemelerden çalışmalar, ebru sanatı, ünlü ressamlar hakkında bilgiler ile birlikte verilmektedir. Amacımız öğrencilerimizin sanata bakış acılarını geliştirmek, yaratıcı düşüncelerini desteklemek ve geliştirmek, meslek seçimi yanında hayatları boyunca hobi olarak ilgilenecekleri alanları yaratmaktır.


Fen Bilgisi dersi öğretim programımızın vizyonu; öğrencilerimizin çevreleri ve dünya hakkında araştıran, sorgulayan, gözlemlerinden doğru bilgilere ulaşan, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, evrensel bakış açısına sahip bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimize ezbere dayalı bilgi yüklenmesi yerine bilimsel düşüncenin temelini oluşturan gözlem, araştırma, inceleme ve deney yapma becerisi kazandırarak, ileride karşılaşacakları her türlü soruna bilimsel yöntemlerle yaklaşıp çözüm üretmelerini sağlamak en önemli görevimizdir. Öğrencilerimiz, bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak deney yapabilirler ve sorgulama becerisi geliştirirler. Fen Bilimlerine ilişkin terimleri kavrar ve doğru şekilde kullanırlar.

Fen Bilimleri derslerinin tamamı laboratuar ortamında işlenir. Anlatılan konularda adı geçen malzemelerin anında görülmesi konunun etkin öğrenilmesini sağlamaktadır. Öğrencilerimizin fen konularının hayatın içinde olduğunu gözlemlemeleri ve günlük yaşantılarında uyguladıkları birçok çözümün aslında fen dersinin temelleri olduğunu fark etmeleri derse ilgiyi artırmaktadır.


Eğitim ve öğretimi sanat ve sosyal alanlardaki etkinliklerle güçlendirmeyi kendisine ilke edinen okulumuzda öğrencilerimize verdiğimiz müzik eğitimiyle onların öncelikle bilinçli bir müzik dinleyicisi olmalarını, ulusal ve evrensel müzik türlerini eleştirel düşünme becerisini de kazanarak öğrenmelerini, seslerini doğru kullanmanın yanı sıra müziksel işitme ve okuma becerisi kazanmalarını, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda müzik aletlerine yönelmelerini hedeflemekteyiz.

Bu program ve içeriğinde belirtilen hedefler doğrultusunda ilköğretim müzik derslerinde, yaş grubunun özelliklerini göz önüne alarak öğrencilerimizin daha çok aktif olduğu müzikli oyunlar, kulaktan öğretim, dinleme, drama ve orff yöntemlerine ağırlık vermekteyiz.

Müzik derslerimizde, istekli ve yetenekli öğrencilerin kendilerini bireysel çalgılarıyla veya müzik çalışmalarıyla ortaya koymaları, kendilerini müzikle ifade etmeleri ve özgüven kazanmalarına yardımcı olmak amacıyla sınıf içi mini konserler vermelerini sağlamaktayız. Bu sayede öğrencilerin yaratıcılıklarını özgürce ortaya koyabilmelerini sağlamak, buna bağlı olarak da kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak hedeflerimiz arasındadır.

Müziğin bir amaç olmasının yanı sıra aynı zamanda bilgi ve davranış kazandırmak için kuvvetli bir araç olduğu bilincinden hareketle, diğer branşlarla yıl boyunca iş birliği yapmakta ve müziğin diğer derslerde de bir öğretim metodu olarak kullanılmasına yönelik çalışmalar yapmaktayız.

TED İzmir Koleji’nde Müzik Eğitimi klasik müzik eğitiminin dışına çıkarak çalgı dallarına ayrılır. Okulumuzda on bir farklı dalda çalgı eğitimi verilmektedir. Çalgı dal seçimleri öğrencilerin kendilerine sunulan on bir seçenekten üçünü seçmesi ve daha sonra okulun ve öğrencinin fiziksel koşulları göz önüne alınarak çalgı yönlendirmesi yapılmasıyla gerçekleşir. Alanında yetkin eğitmenler tarafından verilen çalgı, koro ve solfej eğitimlerinin amacı öğrencilere müzik kültürü aşılamak, seçtikleri çalgıda belli bir seviyeye ilerlemek, okul orkestrası,  okul korosu ve çalgı grupları oluşturmak ve solistler yetiştirmektir.


Gelişen ve değişen teknolojiler hem yetişkinlerin, hem de yetişmekte olan çocuklarımızın hayatlarında önemli bir rol oynamaktadır. Teknolojiyi doğru öğrenmek ve teknolojiden fayda sağlamak öncelikli çalışma konularından biridir.

Az gelişmiş toplumlar teknolojinin tüketici ayağını oluştururken, gelişmiş toplumlara baktığımızda teknolojiyi üretip pazarladıklarını görürüz. Üretebilen bir toplum olabilmek için de henüz küçük yaşlardan başlayarak bireylere teknoloji kullanımını doğru yönlendirmek gerekmektedir.

Okulumuz teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak, çalışmalarını teknolojik gelişmelere göre entegre etmiş ve iletişim kanallarını teknolojik bir alt yapı üstünde yapılandırmaktadır.

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi
Okul çağındaki çocukların teknolojiyi doğru öğrenmeleri ve teknolojiden doğru şekilde fayda sağlamaları TED İZMİR KOLEJİ için büyük önem arz etmektedir. Okulumuzda Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi MEB programı çerçevesinde, TED okullarının zenginleştirilmiş içeriğiyle eğitim öğretimini laboratuvar ortamında gerçekleştirmektedir.

Öğrencilerimiz aldıkları eğitim sonrasında etkin bilgisayar kullanma yeteneklerini, algoritmik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirirler; programlama mantığını bilirler, yazılım geliştirme süreçleri konusunda bilgi sahibi olurlar ve teknoloji yetkini bireyler olarak hayatlarını sürdürürler.

Tüm TED okullarında olduğu gibi okulumuz da öğrencilerini sadece teknoloji tüketicisi değil, teknoloji üreticisi bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kulüp Çalışmaları (Robotik, Maker, Ardunio)
Öğrencilerimizin inovatif fikirlerinin hayat bulduğu çok amaçlı teknoloji dersliğimizde Robotik, Maker ve Ardunio çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Öğrencilerimiz LEGO EV3 setleriyle kendi robotlarını tasarlayıp kodlayabilmekte, 3D printerla 3 boyutlu tasarladıkları nesnelerin çıktılarını alabilmekte ve fiziksel kodlama ortamı olan Arduino sayesinde fikirlerine hareket kazandırabilmektedirler.

Yaratıcılıklarını gerçek yaşam problemlerini çözmek için kullanan öğrencilerimiz, geleceği baştan yaratıyorlar.

IT Çalışmaları
Okulumuz Microsoft iş birliğiyle Portal Office uygulaması kullanmaktadır. Tüm e-posta hesapları, dosya paylaşımları, Office programları erişimleri online olarak Portal Office platformundan gerçekleştirilmektedir.

Öğretmen, öğrenci ve veli iletişimini sağlamak için 3 portal ve 19 farklı modülle Atlas eğitim yazılımlarından k12net desteği alınmaktadır. E-okul sistemiyle bütünleşik çalışan sistem sayesinde; öğretmenler, öğrenciler ve veliler okul çalışmalarını yakından takip edebilmektedir.


TED İZMİR ÖZEL ORTAOKULU

ZAMAN ÇİZELGESİ

  SÜRE GİRİŞ ÇIKIŞ
1.DERS 40 09:00 09:40
KAHVALTI 15 09:40 09:55
2.DERS 40 09:55 10:35
ARA 10 10:35 10:45
3.DERS 40 10:45 11:25
ARA 10 11:25 11:35
4.DERS 40 11:35 12:15
ARA 10 12:15 12:25
5.DERS 40 12:25 13:05
ÖĞLE YEMEĞİ 50 13:05 13:55
6.DERS 40 13:55 14:35
ARA 10 14:35 14:45
7.DERS 40 14:45 15:25
ARA 10 15:25 15:35
8. DERS 40 15:35 16:15

 

ORTAOKUL HABERLERİ


6-21 Ekim Avrupa Kodlama Haftası Etkinliği

17 Ekim 2018

Öğrencilerimizle, Avrupa Birliği Kodlama Haftası’nı (EU Code Week) Bilişim Teknolojileri Derslerinde kodlama etkinlikleri yaparak kutladık. Öğrencilerimizin yaratıcılık, problem…


TED İzmir Koleji, Nazarköy çadır kampını gerçekleştirdi!

17 Ekim 2018

TED İzmir Koleji Ortaokulu 5.sınıf öğrencilerimiz 13-14 Ekim tarihlerinde Nazarköy’de gerçekleştirilen Çadır kampında, doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı ve…


TED İzmir Koleji Radyosu yayın hayatına başladı!

17 Ekim 2018

TED İzmir Koleji Radyosu yayın hayatına başladı! Müziğin birleştirici gücünden yararlanarak öğrencilerimizin çeşitli konulardaki farkındalıklarını arttırmak amacıyla kurulan…


TED İzmir Koleji Radyosu yayın hayatına başladı!

15 Ekim 2018

TED İzmir Koleji Radyosu yayın hayatına başladı! Öğrenciler Garo Mafyan ile stüdyoya girdi. Öğrencilerimizin çeşitli konularla ilgili farkındalıklarını…


2. Geleneksel Cumhuriyet Koşusu

6 Ekim 2018

TED İzmir Koleji olarak ilkini geçtiğimiz yıl Alaçatı’da düzenlediğimiz “TED İzmir Koleji Cumhuriyet Koşusu”nun ikincisini bu yıl Urla’da…


Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

5 Ekim 2018

Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. #batman


Türk Beyin Takımı Ege Bölge Koordinatörlüğü’nü 2-3-4 Ekim tarihinde okulumuzda misafir ediyoruz

3 Ekim 2018

Ülkemizi dünya çapında zeka oyunlarında temsil eden World Puzzle Federation Türkiye temsilcisi Türk Beyin Takımı Ege Bölge Koordinatörlüğü’nü…


Türk Dil Bayramı kutlu olsun!

26 Eylül 2018

“Türk Dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil şuurla işlenebilsin.” M. Kemal Atatürk. Türk Dil Bayramı kutlu…


Columbia PFG Alaçatı Big Fish Turnuvası’nda gerçekleştirdiğimiz farkındalık projesi basında yer aldı!

20 Eylül 2018

TED İzmir Koleji olarak Columbia PFG Alaçatı Big Fish Turnuvası’nda gerçekleştirdiğimiz farkındalık projesi basında yer aldı. Teşekkür ederiz Deniz…


Tales from Europe – a book of short stories Projesi Türkiye Ulusal Destek Servisi’nden Kalite Etiketi Kazandı!

20 Eylül 2018

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında e-Twinning Club projesi olarak 12 farklı ülkeden 16 okul ile yürütülen ‘Tales from Europe –…


TED İzmir Koleji Deniz ve Sahil Atıkları, Çocukların Elinde Sanata Dönüştü

17 Eylül 2018

TED İzmir Koleji, Columbia PFG Alaçatı Big Fish Turnuvası’na bir farkındalık projesi ile katıldı. “Deniz ve Sahil Atıkları…


2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı başladı!

17 Eylül 2018

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı başladı! Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılarla dolu bir yıl dileriz.


Sanat Akademisi Tanıtım Toplantısı

13 Eylül 2018

Tüm sanatseverlere kapılarını açmaya hazırlanan TED İzmir Koleji Sanat Akademisi tanıtım toplantısı 14 Eylül 2018 Cuma günü saat…


Temiz bir dünya için biz de varız!

13 Eylül 2018

Temiz bir dünya için biz de varız! TED İzmir Koleji olarak Dünya Çöp Toplama Günü’nde, Güzelbahçe Siteler Plajı…


Geleneksel 3. Pop Müzik Beste Yarışması’nın finali TED İzmir Koleji’nde!

11 Eylül 2018

Değerli ses sanatçımız Tanju Okan anısına düzenlenen, Geleneksel 3. Pop Müzik Beste Yarışması’nın finali yarın (12 Eylül 2018)…


2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında TED okulları sloganı “Hibrit İnsan”.

5 Eylül 2018

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında TED okulları sloganı “Hibrit İnsan.” Peki “Hibrit İnsan” ne demek?


TED İzmir Koleji Öğrencilerinden Sahil ve Deniz Temizliğine Dikkat Çeken Farkındalık Projesi

18 Ağustos 2018

TED İzmir Koleji ve İzmir Deniz Ticaret Odası işbirliği ile hayata geçen “TED Denizcilik Kulübü” öğrencilerinin sahil ve…


TED İzmir Koleji Sanat Akademisi Ön Kayıtlarımız Başladı!

27 Temmuz 2018

Konusunda uzman sanatçıların önderliğinde kurduğumuz TED İzmir Koleji Sanat Akademisi, öğrencilerini çağdaş ve yenilikçi sanat anlayışı ile donatarak,…


Öğrencimiz Dora Derinler, Techno 293 Dünya Şampiyonası’nda!

25 Temmuz 2018

Ağustos ayında, Letonya’nın Lirpaja kentinde düzenlenecek olan Techno 293 Dünya Şampiyonası’nda, Türkiye’yi temsil edecek olan öğrencimiz Dora Derinler’e…


Milliyet Ege TED İzmir Koleji Sanat Akademisi Haberi

23 Temmuz 2018

TED İzmir Koleji Sanat Akademisi, uzman kadrosuyla uluslararası standartlarda eğitim veriyor.   Haberin devamını okumak için http://bit.ly/tedizmirkoleji-sanat-akademisi sitesine…