İlkokul


TED İzmir Koleji İlkokulu’nda oluşturulan karma sınıf ortamlarımızda, farklı zekâ düzeyindeki öğrencilerimize, bireysel farklılıklarını esas alan öğrenme stratejileri titizlikle uygulanır. Kendini gerçekleştirme yetkinliği kazanmış bireyler yetiştirme hedefiyle verilen nitelikli, çok çeşitli ve kaliteli eğitim-öğretim faaliyetlerimiz, alanında uzman ve seçkin öğretmenlerimizin rehberliğinde yürütülen süreçlerde, adım adım gerçekleştirilir. Okulumuzda yapılan tüm eğitim-öğretim çalışmalarında, “Farklılaştırılmış Öğretim” yöntemleri ile merkeze alınan öğrencilerimiz, aynı kazanımları farklı deneyimlerle elde etme fırsatı yakalar, böylece okul başarısını hayat başarısına dönüştürme yolunda doğru ve sağlam adımlar atarak ilerlerler.

Öğrencilerimizin farklı öğrenme hızları dikkate alınarak ders planları, henüz hazırlama aşamasında, aynı hedef kazanımı edinmelerine yönelik birden çok etkinliği kapsayacak şekilde tasarlanır; seçim yapma hakkı öğrencilerimize bırakılır. Öğrenme sürecinde kullanılan tüm materyaller, ev ve sınıf çalışmaları ile uygulanan seçmeli etkinlikler okulumuzda görev yapan öğretmenlerimiz tarafından özgün bir biçimde, haftalık olarak hazırlanır.

“Hiç dinlenmemek üzere yola çıkanlar, asla yorulmazlar!”anlayışıyla hedefimiz; sürekli gelişen ve değişen küresel dünyada yaşanan gelişmeleri yakından izleyerek, bu gelişmelere yön veren Dünya Vatandaşları yetiştirmektir.

TED İzmir Koleji İlkokulu olarak amacımız öğrencilerimize; problemi görme, sorgulama, yaratıcı düşünme, çözüm üretme ve uygulama becerileri kazandırmaktır.  Yeni ve aydınlık ufuklar açarak yarınlarına, yarınlarımıza olumlu katkıda bulunarak, olumlu katkıda bulunmalarını sağlamaktır.


Okulumuzda yürütülen ilkokul bilişim teknolojileri dersleriyle amacımız, dijital çağa uyum sağlayabilen hızla değişen teknolojiyle kendini yenileyebilen, yaratıcı düşünme becerilerine sahip problemlere çözüm odaklı yaklaşarak teknolojiyle üretmeyi seven ve teknoloji üreten bireyler yetiştirmektir.

İlkokul Bilişim Teknolojileri dersi eğitim programımız, öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler olarak  yetişmeleri hedefiyle, ISTE (Uluslararası Eğitimde Teknoloji Standartları) çerçevesinde K-12 bütünlüğünde okul öncesi, ortaokul ve lise eğitim programlarımızla beraber sistematik bir şekilde ele alınarak yapılandırılmıştır.

İlkokul Öğrencilerimiz 1. sınıftan 4. sınıfa kadar aldıkları bilişim teknolojileri  eğitimiyle “ Bilişim Okur-Yazarlığı”, “Bilişim Teknolojilerini Kullanarak İletişim Kurma”, “Araştırma”, “Bilgiyi Yapılandırma ve İşbirlikli Çalışma”, “Problem Çözme”, “Bilgi-İşlemsel düşünme”, “Mantıksal Sorgulama” , “Algoritma Tasarlama, Programlama” ve “Özgün Ürün Oluşturabilme” becerilerini geliştirirler.

Okulumuzda çeşitli etkinliklerle kutladığımız Eu Code Week (Avrupa Kodlama Haftası), Hour of Code (Kodlama Saati), Bilişim Haftası ve “Güvenli İnternet Günü” ile  öğrencilerimizin bilinçli bir dijital vatandaş olmalarını ve teknoloji farkındalıklarını arttırmayı hedeflemekteyiz.

 

“Kodlama ve Robotik Kulübü”
Okulumuzda yenilikçi ve yaratıcı fikirlerinin hayat bulduğu çok amaçlı teknoloji dersliğimizde ilkokul öğrencilerimizle “Kodlama ve Robotik Atölyesi” yapmaktayız. Öğrencilerimiz LEGO WeDo Education  setleriyle kendi robotlarını tasarlayıp kodlayarak hayallerini gerçeğe dönüştürme fırsatı yakalayabilmektedirler.


TED İzmir Koleji İlkokulunda öğrencilerimizin etkili iletişim kuran, araştıran ve sorgulayan, yorumlayan, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan, bilgi üreten, yaşadığı çevre ile bir bütün olduğunu fark eden, geleceğine yön verebilen, temel toplumsal değerleri özümsemiş bireyler olmaları amacıyla hazırlanan müfredat doğrultusunda eğitim faaliyetleri yürütülür.

Hayat bilgisi dersi öğrencilerimizin gözlem yapmaya, incelemeye, araştırma ve keşfetmeye yönelten etkinlikleri içerir. Deneyler, araştırma, gezi, belgeseller bu ders içinde yer alır.


Türkçe derslerimizde amacımız; öğrencilerimize anadilimiz olan güzel Türkçemizi tüm zenginliğiyle tanıtarak, dil bilincini geliştirmek, estetik zevk kazandırmak ve böylelikle yerelden evrensele açılan bilgi ve beceriler edinmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimizin dili kullanmada edinecekleri üst düzey yetkinliklerin diğer derslerini ve yaşam becerilerini doğrudan etkileyeceği bilincinden hareketle Türkçe derslerimiz okuma, dinleme/izleme, yorumlama, konuşma ve yazmayı kapsayan çalışma ve etkinliklerle bütünlük içinde işlenir.

Türkçenin inceliklerine, kurallarına, yazı türleriyle ilgili özelliklere dikkat çekilir; öğrencilerimizin bu bilgiler ışığında kendi ürünlerini yaratmalarına olanak sağlanır.

Yaratıcı okuma etkinlikleriyle öğrenci düzeyine uygun, Türk ve dünya edebiyatından seçilmiş en az on kitabın yıl boyunca proje kitabı olarak okunması ve her yönüyle kavranmasına yönelik etkinlikler yapılır. Yıl içinde yapılan yazar etkinliklerimiz ile öğrencilerimiz bu kitaplardan en az birinin yazarı ile buluşturulur. Yaratıcı yazma ve okumaya yönelik atölye çalışmaları ile kitaplara olan ilgi ve sevgileri pekiştirilir. Bu çalışmalar canlandırma, maketini yapma, görselle ifade etme, duyguları renklere ve resme dökme, duvar gazetesi yapma, kitapçık hazırlama gibi keyifli ve yararlı etkinliklerle desteklenir.


Bütün bilimlerin kaynağı ve aslında yaşamın kendisi olan matematik, TED İzmir Koleji’nde bir dersten çok, sorunların üstesinden gelen, problem çözen bireylerin yetiştirilmesinde kullanılan güçlü bir araç olarak görülür. Öğrencilerimizin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimlerini merkeze alarak oluşturulan öğretim modeli ve programı çerçevesinde, konuların derinlemesine ve etkili öğrenimi temel alınır. Problem çözme yoluyla düşünme, akıl yürütme, iletişim kurma, uygulama ve biliş üstü becerilerini geliştirmek amaçlanır. Teknolojinin de kullanıldığı sınıflarımızda interaktif öğrenme ortamları oluşturulur. Akıllı tahta yardımıyla öğrencilerimizin bilgiyi ezberlemeleri değil, kalıcı şekilde öğrenmeleri sağlanır.


Fen Bilimleri dersimiz öğrencilerimizin çevreleri ve dünya hakkında araştıran, sorgulayan, gözlemlerinden doğru bilgilere ulaşan, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, evrensel bakış açısına sahip bireyler olmalarını sağlayacak doğrultuda oluşturulmuş çalışma ve etkinliklerle işlenir. Fen Bilgisi laboratuvarımızda sınıf öğretmenimiz ve fen bilgisi branş öğretmenimizin ortak katıldığı derslerle bilimsel düşüncenin temelini oluşturacak gözlem, araştırma, inceleme ve deney yapma aktiviteleri uygulanarak yaparak ve yaşayarak öğrenme sağlanır.


TED İzmir Koleji İlkokulunda öğrencilerimizin, Atatürk ilke ve devrimlerine içtenlikle bağlı, demokrasi kültürünü özümsemiş, araştıran, eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisi ve çevresi ile barışık, yapıcı, yaratıcı, yaşama etkin katılan, doğru karar verebilen, bir soruna getirilen çözümlerin hak, eşitlik, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunan ve bu yaklaşımını yaşama geçirebilen bireyler olmaları amacıyla hazırlanan müfredat doğrultusunda eğitim faaliyetleri yürütülür.

Bilgi toplumunun değerlerini özümsemiş “bilgiyi üreten” ve “bilgiyi kullanabilen” nitelikli bireyler yetiştirmenin yanı sıra, öğrencilerimizin kendi örf ve âdetleri çerçevesinde ruhsal, ahlâkî, sosyal ve kültürel yönlerden gelişmesini hedefler. Okulumuz öğrencilerimizin toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmasını, öğrenme sürecinde deneyimlerini kullanmasını ve çevreyle etkileşim kurmasına olanak sağlar.


TED İzmir Özel İlkokulu’nda, MEB İngilizce Eğitim Programının çerçevesinde, TED Okullarına özgü “TED İngilizce Eğitim Programı” uygulanır. Bu doğrultuda, Türk ve Yabancı öğretmenler tarafından verilen İngilizce dil eğitiminde, öğrencilerin dil ve eleştirel düşünme becerileri Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı doğrultusunda geliştirilir.

Dil edinimi sarmal bir yapıdadır ve basamak basamak ilerler. Temel dil becerilerini edinmiş olan öğrenciler aşamalı olarak bu yetilerini geliştirirler. Yabancı dil programımızda dört dil becerisine; Listening (Dinleme), Spoken Interaction (Karşılıklı Konuşma), Spoken Production (Konuşma), Reading (Okuma) ve Writing (Yazma) eşit ağırlık verilir. Müfredat programımızda dört dil becerisinin farklı alanlardaki alt kazanımlarına yönelik çalışmalar yapılır. Grammar (Dilbilgisi) eğitimi lise seviyesine gelene kadar ayrıştırılmadan, diğer becerilerin bir parçası olarak verilir. Okulumuzda öğrencilerimiz, ihtiyaç duyduklarında öğretmenleri tarafından bire bir çalışmalarla desteklenir.

Derslerde  uluslararası yayınların yanında, TED’e özgü basılı ve görsel materyaller de kullanılır. “Critical Thinking” (Eleştirel Düşünme Becerisi), ”Communication”(İletişim Becerisi), “Collaboration”(İşbirliği Becerisi) ve “Creativity”(Yaratıcı Düşünme Becerisi) gibi 21. yüzyıl becerileri de entegre edilerek dil alanında yetkinliğe ulaşmaları sağlanır. Ayrıca öğrencilerin uluslararası geçerliliği olan sertifikaları (Cambridge YLE) almaları da hedeflenir.

Bulletin First Grade
Bulletin Second Grade
Bulletin Third Grade
Bulletin Fourth Grade


Öğrencilerimize verdiğimiz müzik eğitimiyle, öncelikle onların bilinçli bir müzik dinleyicisi olmaları, ulusal ve evrensel müzik türlerini eleştirel düşünme becerisi kazanarak öğrenmeleri, seslerini doğru kullanmanın yanı sıra müziksel işitme ve okuma tavrı geliştirerek, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda müzik aletlerine yönelmeleri hedeflenir.

Yaş özellikleri dikkate alınarak öğrencilerimizin çok daha aktif olduğu müzikli oyunlar, kulaktan öğretim, dinleme, drama ve orff yöntemleri ile öğrenmeye ağırlık verilir.

Disiplinler arasında kurulan köprülerle diğer branşlarla yıl boyunca iş birliği yapılır ve müziğin diğer derslerde de bir öğretim metodu olarak kullanılması sağlanır.


Görsel sanatlar bölümümüz, öğrencilerimizin kendilerini keşif süreçlerinde yaratıcılıklarını açığa çıkararak geliştirmelerine yön verir ve estetik bilincinin gelişimini, sanatsal bakış açısını, uygulamalı yorumlamalar yaptırarak beceri ve tutumları kazandırmayı hedefler. Sanat çalışmalarıyla yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri, duygu ve düşüncelerini ortaya koyabilecekleri imkânlar sunulur. Öğrencilerimizin evrensel düşünce ve değerlere sahip bireyler olmaları, görselliği, iletişim dilini doğru algılamaları, sorgulamaları ve analitik bakış açısını geliştirmeleri amaçlanır.

Tam donanımlı seramik atölyemizde seramik ve cam ile üç boyutlu inşa çalışmaları yaptırılır.


Okulumuz, çağdaş eğitim anlayışı doğrultusunda akademik becerilerle beraber spor ve sanat alanlarında da öğrencilerini yetiştirir. Bu bağlamda alanlara özgü yaptığımız ölçme değerlendirme çalışmalarımızı yönlendirme çalışmaları izler ve süreç kayıt altına alınır. Beden Eğitimi ve Spor dersleri kapsamında yüzme ve jimnastik haftalık ders programımızda yer alırken; yüzme, jimnastik, basketbol, voleybol, tenis, bale gibi alanlara ait çalışmalarımız ise spor okullarımızda başarıyla gerçekleştirilir.


Drama, öğrencilerimizin dil gelişimini ve motivasyonunu arttırarak, çocukların bir gruba ait olma ihtiyacını karşılayarak; dayanışma, işbirliği, benlik algısının gelişmesine katkıda bulunur. Dikkatini çevresindeki olaylara yoğunlaştırmasını, kendini sözel olarak rahatça ifade etmesini sağlar. Yaratıcı – eğitici ve rahatlatıcı drama çalışmalarımız ile çocuklarımızın olumlu davranışlar geliştirmelerine katkıda bulunur.


TED İZMİR KOLEJİ İLKOKULU

ZAMAN ÇİZELGESİ

  SÜRE GİRİŞ ÇIKIŞ
1.DERS 40 09:00 09:40
KAHVALTI 15 09:40 09:55
2.DERS 40 09:55 10:35
ARA 10 10:35 10:45
3.DERS 40 10:45 11:25
ARA 10 11:25 11:35
4.DERS 40 11:35 12:15
ÖĞLE YEMEĞİ 50 12:15 13:05
5.DERS 40 13:05 13:45
ARA 10 13:45 13:55
6.DERS 40 13:55 14:35
ARA 10 14:35 14:45
7.DERS 40 14:45 15:25
ARA 10 15:25 15:35
8. DERS 40 15:35 16:15
İLKOKUL HABERLERİ


Kelebek Etkisi Radyo Programı’nda Bu Hafta Konuk Garo Mafyan!

12 Aralık 2018

Kültür, Sanat ve Etkinlik Koordinatörümüz Banu Köstem’in hazırladığı Kelebek Etkisi programının bu haftaki konuğu, ünlü müzisyen, besteci ve…


Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası Kutlu Olsun

12 Aralık 2018

Çocuklarımıza ihtiyacımız olanı almayı, kalanı ile birikim yapmayı kısacası bilinçli tüketiciliği öğrettiğimiz, yerli üretimin ve tüketimin önemini vurguladığımız…


TED İzmir Koleji olarak Günaydın Sanat Topluluğunu Okulumuzda Ağırladık

11 Aralık 2018

TED İzmir Koleji olarak Günaydın Sanat Topluluğunu okulumuzda ağırladık.   Topluluğun hazırladığı Kayıp Saat 3 Boyutlu tiyatro oyununu…


3-7 Aralık-Kodlama Saati Etkinliği-Hour Of Code!

10 Aralık 2018

Her yıl, Bilgisayar Bilimleri Eğitimi haftasını kutlamak için code.org tarafından organize edilen “Hour Of Code”  küresel kodlama saati…


Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğrt. Görevlisi Neval KONUK HALAÇOĞLU’yla Güzel Bir Söyleşi Gerçekleştirdik

7 Aralık 2018

Marmara Üniversitesi, Tarih Bölümü Öğrt. Görevlisi, aynı zamanda velimiz olan Neval KONUK HALAÇOĞLU’yla 1. ve 2. sınıf öğrencilerimiz,…


Okulumuz 4. Sınıf Öğrencileri “Kuzey Kutbu’na Gidiyoruz”un Yazarı Nilay Dalyan ile Buluştu

6 Aralık 2018

Okulumuz 4. sınıf öğrencileri kasım ayı proje kitapları olan “Kuzey Kutbu’na Gidiyoruz”un yazarı Nilay Dalyan ile buluştu. Küresel…


TED İzmir Koleji, Konuşmacı Yazar Metin Hara Konferansına Ev Sahipliği Yaptı

6 Aralık 2018

TED İzmir Koleji, Konuşmacı Yazar Metin Hara konferansına ev sahipliği yaptı. Hara, 4 Aralık Salı günü gerçekleşen ve…


Kayak Eğitim Kampı İçin Kayıtlarımız Başladı.

5 Aralık 2018

3-8 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Kayak Eğitim Kampımız için kayıtlarımız başladı.   Dedeman Palandöken’de gerçekleşecek kampta çocuklarımız, her…


5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun!

5 Aralık 2018

Atamız tarafından Türkiye’deki Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı’nın verildiği bu anlamlı gün aynı zamanda Dünya Kadın Hakları Günü…


TED İzmir Koleji, Metin Hara Konferansına Ev Sahipliği Yaptı

4 Aralık 2018

TED İzmir Koleji Konferans Salonu bugün keyifli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Konuşmacı Yazar Metin Hara’nın konferansına salonunu…


Türkiye Özel Olimpiyatlar Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Civelek ve Ülke Koordinatörü Didem Unsur Okulumuzu Ziyaret Etti

3 Aralık 2018

TED İzmir Koleji – Özel Olimpiyatlar Türkiye işbirliği ile yürütülen “Oyun Birlikte, Hayat Birlikte” projesi kapsamında, 3 Aralık…


3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Engelleri Beraber Aşıyoruz!

3 Aralık 2018

En büyük engel sevgisizliktir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelleri beraber aşıyoruz!


Metin Hara Konferansı Biletleri için Son 3 Gün!

30 Kasım 2018

Kısa sürede yoğun ilgi gören ve biletleri tükenmek üzere olan TED İzmir Koleji’ndeki Metin Hara konferansı biletleri için…


Canan Tan, TED İzmir Koleji Kitap Şenliği’nde Okurlarıyla Buluşacak!

27 Kasım 2018

TED İzmir Koleji 1. Kitap Şenliği’nde sürprizlerimiz devam ediyor! Romanlarıyla kitleleri hayran bırakan ünlü yazar Canan Tan, 29…


Yazar Şafak Neyişçi TED İzmir Koleji’ndeydi!

27 Kasım 2018

Yazar Şafak Neyişçi, TED İzmir Koleji, 1. Kitap Şenliği’nin ilk konuğu oldu. Küpeli isimli kitabı ile çocukların sevgisini…


TED İzmir Koleji 1. Kitap Şenliği’nin ilk konuğu yazar Şafak Neyişçi!

26 Kasım 2018

TED İzmir Koleji 1. Kitap Şenliği’nin ilk konuğu Küpeli kitabı ile çocukların sevgisini kazanan yazar Şafak Neyişçi! Yarın…


Öğrencilerimiz Öğle Arasında Mini Konserler Vermeye Devam Ediyor

26 Kasım 2018

Okulumuz öğrencileri her ayın son haftası düzenli olarak öğle teneffüslerinde arkadaşlarına ve öğretmenlerine çaldıkları enstrümanlarıyla mini konserler vermeye…


TED İzmir Koleji 1. Kitap Şenliği başladı!

26 Kasım 2018

TED İzmir Koleji 1. Kitap Şenliği başladı! 26-30 Kasım tarihleri arasında okulumuz fuaye alanında gerçekleşecek şenliğimizde en iyi…


3. Sınıf Öğrencilerimiz Uşakizade Köşkü’nü Gezdi

23 Kasım 2018

3. sınıf öğrencilerimiz, Türkçe ve hayat bilgisi dersi etkinlikleri kapsamında “Uşakizade Atatürk Köşküne” geziye gittiler. Öğrencilerimiz Atatürk’ün İstanbul…


TED İzmir Koleji 1. Kitap Şenliği Öğrencilerimizle Buluşmak için Gün Sayıyor!

23 Kasım 2018

TED İzmir Koleji 1. Kitap Şenliği Öğrencilerimizle Buluşmak için Gün Sayıyor! Öğrencilerimizi Türk edebiyatından dünya klasiklerine birçok kitapla…