İlkokul


TED İzmir Koleji İlkokulu’nda oluşturulan karma sınıf ortamlarımızda, farklı zekâ düzeyindeki öğrencilerimize, bireysel farklılıklarını esas alan öğrenme stratejileri titizlikle uygulanır. Kendini gerçekleştirme yetkinliği kazanmış bireyler yetiştirme hedefiyle verilen nitelikli, çok çeşitli ve kaliteli eğitim-öğretim faaliyetlerimiz, alanında uzman ve seçkin öğretmenlerimizin rehberliğinde yürütülen süreçlerde, adım adım gerçekleştirilir. Okulumuzda yapılan tüm eğitim-öğretim çalışmalarında, “Farklılaştırılmış Öğretim” yöntemleri ile merkeze alınan öğrencilerimiz, aynı kazanımları farklı deneyimlerle elde etme fırsatı yakalar, böylece okul başarısını hayat başarısına dönüştürme yolunda doğru ve sağlam adımlar atarak ilerlerler.

Öğrencilerimizin farklı öğrenme hızları dikkate alınarak ders planları, henüz hazırlama aşamasında, aynı hedef kazanımı edinmelerine yönelik birden çok etkinliği kapsayacak şekilde tasarlanır; seçim yapma hakkı öğrencilerimize bırakılır. Öğrenme sürecinde kullanılan tüm materyaller, ev ve sınıf çalışmaları ile uygulanan seçmeli etkinlikler okulumuzda görev yapan öğretmenlerimiz tarafından özgün bir biçimde, haftalık olarak hazırlanır.

“Hiç dinlenmemek üzere yola çıkanlar, asla yorulmazlar!”anlayışıyla hedefimiz; sürekli gelişen ve değişen küresel dünyada yaşanan gelişmeleri yakından izleyerek, bu gelişmelere yön veren Dünya Vatandaşları yetiştirmektir.

TED İzmir Koleji İlkokulu olarak amacımız öğrencilerimize; problemi görme, sorgulama, yaratıcı düşünme, çözüm üretme ve uygulama becerileri kazandırmaktır.  Yeni ve aydınlık ufuklar açarak yarınlarına, yarınlarımıza olumlu katkıda bulunarak, olumlu katkıda bulunmalarını sağlamaktır.


Okulumuzda yürütülen ilkokul bilişim teknolojileri dersleriyle amacımız, dijital çağa uyum sağlayabilen hızla değişen teknolojiyle kendini yenileyebilen, yaratıcı düşünme becerilerine sahip problemlere çözüm odaklı yaklaşarak teknolojiyle üretmeyi seven ve teknoloji üreten bireyler yetiştirmektir.

İlkokul Bilişim Teknolojileri dersi eğitim programımız, öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler olarak  yetişmeleri hedefiyle, ISTE (Uluslararası Eğitimde Teknoloji Standartları) çerçevesinde K-12 bütünlüğünde okul öncesi, ortaokul ve lise eğitim programlarımızla beraber sistematik bir şekilde ele alınarak yapılandırılmıştır.

İlkokul Öğrencilerimiz 1. sınıftan 4. sınıfa kadar aldıkları bilişim teknolojileri  eğitimiyle “ Bilişim Okur-Yazarlığı”, “Bilişim Teknolojilerini Kullanarak İletişim Kurma”, “Araştırma”, “Bilgiyi Yapılandırma ve İşbirlikli Çalışma”, “Problem Çözme”, “Bilgi-İşlemsel düşünme”, “Mantıksal Sorgulama” , “Algoritma Tasarlama, Programlama” ve “Özgün Ürün Oluşturabilme” becerilerini geliştirirler.

Okulumuzda çeşitli etkinliklerle kutladığımız Eu Code Week (Avrupa Kodlama Haftası), Hour of Code (Kodlama Saati), Bilişim Haftası ve “Güvenli İnternet Günü” ile  öğrencilerimizin bilinçli bir dijital vatandaş olmalarını ve teknoloji farkındalıklarını arttırmayı hedeflemekteyiz.

 

“Kodlama ve Robotik Kulübü”
Okulumuzda yenilikçi ve yaratıcı fikirlerinin hayat bulduğu çok amaçlı teknoloji dersliğimizde ilkokul öğrencilerimizle “Kodlama ve Robotik Atölyesi” yapmaktayız. Öğrencilerimiz LEGO WeDo Education  setleriyle kendi robotlarını tasarlayıp kodlayarak hayallerini gerçeğe dönüştürme fırsatı yakalayabilmektedirler.


TED İzmir Koleji İlkokulunda öğrencilerimizin etkili iletişim kuran, araştıran ve sorgulayan, yorumlayan, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan, bilgi üreten, yaşadığı çevre ile bir bütün olduğunu fark eden, geleceğine yön verebilen, temel toplumsal değerleri özümsemiş bireyler olmaları amacıyla hazırlanan müfredat doğrultusunda eğitim faaliyetleri yürütülür.

Hayat bilgisi dersi öğrencilerimizin gözlem yapmaya, incelemeye, araştırma ve keşfetmeye yönelten etkinlikleri içerir. Deneyler, araştırma, gezi, belgeseller bu ders içinde yer alır.


Türkçe derslerimizde amacımız; öğrencilerimize anadilimiz olan güzel Türkçemizi tüm zenginliğiyle tanıtarak, dil bilincini geliştirmek, estetik zevk kazandırmak ve böylelikle yerelden evrensele açılan bilgi ve beceriler edinmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimizin dili kullanmada edinecekleri üst düzey yetkinliklerin diğer derslerini ve yaşam becerilerini doğrudan etkileyeceği bilincinden hareketle Türkçe derslerimiz okuma, dinleme/izleme, yorumlama, konuşma ve yazmayı kapsayan çalışma ve etkinliklerle bütünlük içinde işlenir.

Türkçenin inceliklerine, kurallarına, yazı türleriyle ilgili özelliklere dikkat çekilir; öğrencilerimizin bu bilgiler ışığında kendi ürünlerini yaratmalarına olanak sağlanır.

Yaratıcı okuma etkinlikleriyle öğrenci düzeyine uygun, Türk ve dünya edebiyatından seçilmiş en az on kitabın yıl boyunca proje kitabı olarak okunması ve her yönüyle kavranmasına yönelik etkinlikler yapılır. Yıl içinde yapılan yazar etkinliklerimiz ile öğrencilerimiz bu kitaplardan en az birinin yazarı ile buluşturulur. Yaratıcı yazma ve okumaya yönelik atölye çalışmaları ile kitaplara olan ilgi ve sevgileri pekiştirilir. Bu çalışmalar canlandırma, maketini yapma, görselle ifade etme, duyguları renklere ve resme dökme, duvar gazetesi yapma, kitapçık hazırlama gibi keyifli ve yararlı etkinliklerle desteklenir.


Bütün bilimlerin kaynağı ve aslında yaşamın kendisi olan matematik, TED İzmir Koleji’nde bir dersten çok, sorunların üstesinden gelen, problem çözen bireylerin yetiştirilmesinde kullanılan güçlü bir araç olarak görülür. Öğrencilerimizin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimlerini merkeze alarak oluşturulan öğretim modeli ve programı çerçevesinde, konuların derinlemesine ve etkili öğrenimi temel alınır. Problem çözme yoluyla düşünme, akıl yürütme, iletişim kurma, uygulama ve biliş üstü becerilerini geliştirmek amaçlanır. Teknolojinin de kullanıldığı sınıflarımızda interaktif öğrenme ortamları oluşturulur. Akıllı tahta yardımıyla öğrencilerimizin bilgiyi ezberlemeleri değil, kalıcı şekilde öğrenmeleri sağlanır.


Fen Bilimleri dersimiz öğrencilerimizin çevreleri ve dünya hakkında araştıran, sorgulayan, gözlemlerinden doğru bilgilere ulaşan, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, evrensel bakış açısına sahip bireyler olmalarını sağlayacak doğrultuda oluşturulmuş çalışma ve etkinliklerle işlenir. Fen Bilgisi laboratuvarımızda sınıf öğretmenimiz ve fen bilgisi branş öğretmenimizin ortak katıldığı derslerle bilimsel düşüncenin temelini oluşturacak gözlem, araştırma, inceleme ve deney yapma aktiviteleri uygulanarak yaparak ve yaşayarak öğrenme sağlanır.


TED İzmir Koleji İlkokulunda öğrencilerimizin, Atatürk ilke ve devrimlerine içtenlikle bağlı, demokrasi kültürünü özümsemiş, araştıran, eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisi ve çevresi ile barışık, yapıcı, yaratıcı, yaşama etkin katılan, doğru karar verebilen, bir soruna getirilen çözümlerin hak, eşitlik, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunan ve bu yaklaşımını yaşama geçirebilen bireyler olmaları amacıyla hazırlanan müfredat doğrultusunda eğitim faaliyetleri yürütülür.

Bilgi toplumunun değerlerini özümsemiş “bilgiyi üreten” ve “bilgiyi kullanabilen” nitelikli bireyler yetiştirmenin yanı sıra, öğrencilerimizin kendi örf ve âdetleri çerçevesinde ruhsal, ahlâkî, sosyal ve kültürel yönlerden gelişmesini hedefler. Okulumuz öğrencilerimizin toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmasını, öğrenme sürecinde deneyimlerini kullanmasını ve çevreyle etkileşim kurmasına olanak sağlar.


TED İzmir Özel İlkokulu’nda, MEB İngilizce Eğitim Programının çerçevesinde, TED Okullarına özgü “TED İngilizce Eğitim Programı” uygulanır. Bu doğrultuda, Türk ve Yabancı öğretmenler tarafından verilen İngilizce dil eğitiminde, öğrencilerin dil ve eleştirel düşünme becerileri Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı doğrultusunda geliştirilir.

Dil edinimi sarmal bir yapıdadır ve basamak basamak ilerler. Temel dil becerilerini edinmiş olan öğrenciler aşamalı olarak bu yetilerini geliştirirler. Yabancı dil programımızda dört dil becerisine; Listening (Dinleme), Spoken Interaction (Karşılıklı Konuşma), Spoken Production (Konuşma), Reading (Okuma) ve Writing (Yazma) eşit ağırlık verilir. Müfredat programımızda dört dil becerisinin farklı alanlardaki alt kazanımlarına yönelik çalışmalar yapılır. Grammar (Dilbilgisi) eğitimi lise seviyesine gelene kadar ayrıştırılmadan, diğer becerilerin bir parçası olarak verilir. Okulumuzda öğrencilerimiz, ihtiyaç duyduklarında öğretmenleri tarafından bire bir çalışmalarla desteklenir.

Derslerde  uluslararası yayınların yanında, TED’e özgü basılı ve görsel materyaller de kullanılır. “Critical Thinking” (Eleştirel Düşünme Becerisi), ”Communication”(İletişim Becerisi), “Collaboration”(İşbirliği Becerisi) ve “Creativity”(Yaratıcı Düşünme Becerisi) gibi 21. yüzyıl becerileri de entegre edilerek dil alanında yetkinliğe ulaşmaları sağlanır. Ayrıca öğrencilerin uluslararası geçerliliği olan sertifikaları (Cambridge YLE) almaları da hedeflenir.

Bulletin First Grade
Bulletin Second Grade
Bulletin Third Grade
Bulletin Fourth Grade


Öğrencilerimize verdiğimiz müzik eğitimiyle, öncelikle onların bilinçli bir müzik dinleyicisi olmaları, ulusal ve evrensel müzik türlerini eleştirel düşünme becerisi kazanarak öğrenmeleri, seslerini doğru kullanmanın yanı sıra müziksel işitme ve okuma tavrı geliştirerek, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda müzik aletlerine yönelmeleri hedeflenir.

Yaş özellikleri dikkate alınarak öğrencilerimizin çok daha aktif olduğu müzikli oyunlar, kulaktan öğretim, dinleme, drama ve orff yöntemleri ile öğrenmeye ağırlık verilir.

Disiplinler arasında kurulan köprülerle diğer branşlarla yıl boyunca iş birliği yapılır ve müziğin diğer derslerde de bir öğretim metodu olarak kullanılması sağlanır.


Görsel sanatlar bölümümüz, öğrencilerimizin kendilerini keşif süreçlerinde yaratıcılıklarını açığa çıkararak geliştirmelerine yön verir ve estetik bilincinin gelişimini, sanatsal bakış açısını, uygulamalı yorumlamalar yaptırarak beceri ve tutumları kazandırmayı hedefler. Sanat çalışmalarıyla yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri, duygu ve düşüncelerini ortaya koyabilecekleri imkânlar sunulur. Öğrencilerimizin evrensel düşünce ve değerlere sahip bireyler olmaları, görselliği, iletişim dilini doğru algılamaları, sorgulamaları ve analitik bakış açısını geliştirmeleri amaçlanır.

Tam donanımlı seramik atölyemizde seramik ve cam ile üç boyutlu inşa çalışmaları yaptırılır.


Okulumuz, çağdaş eğitim anlayışı doğrultusunda akademik becerilerle beraber spor ve sanat alanlarında da öğrencilerini yetiştirir. Bu bağlamda alanlara özgü yaptığımız ölçme değerlendirme çalışmalarımızı yönlendirme çalışmaları izler ve süreç kayıt altına alınır. Beden Eğitimi ve Spor dersleri kapsamında yüzme ve jimnastik haftalık ders programımızda yer alırken; yüzme, jimnastik, basketbol, voleybol, tenis, bale gibi alanlara ait çalışmalarımız ise spor okullarımızda başarıyla gerçekleştirilir.


Drama, öğrencilerimizin dil gelişimini ve motivasyonunu arttırarak, çocukların bir gruba ait olma ihtiyacını karşılayarak; dayanışma, işbirliği, benlik algısının gelişmesine katkıda bulunur. Dikkatini çevresindeki olaylara yoğunlaştırmasını, kendini sözel olarak rahatça ifade etmesini sağlar. Yaratıcı – eğitici ve rahatlatıcı drama çalışmalarımız ile çocuklarımızın olumlu davranışlar geliştirmelerine katkıda bulunur.


TED İZMİR KOLEJİ İLKOKULU

ZAMAN ÇİZELGESİ

  SÜRE GİRİŞ ÇIKIŞ
1.DERS 40 09:00 09:40
KAHVALTI 15 09:40 09:55
2.DERS 40 09:55 10:35
ARA 10 10:35 10:45
3.DERS 40 10:45 11:25
ARA 10 11:25 11:35
4.DERS 40 11:35 12:15
ÖĞLE YEMEĞİ 50 12:15 13:05
5.DERS 40 13:05 13:45
ARA 10 13:45 13:55
6.DERS 40 13:55 14:35
ARA 10 14:35 14:45
7.DERS 40 14:45 15:25
ARA 10 15:25 15:35
8. DERS 40 15:35 16:15
İLKOKUL HABERLERİ


6-21 Ekim Avrupa Kodlama Haftası Etkinliği

17 Ekim 2018

Öğrencilerimizle, Avrupa Birliği Kodlama Haftası’nı (EU Code Week) Bilişim Teknolojileri Derslerinde kodlama etkinlikleri yaparak kutladık. Öğrencilerimizin yaratıcılık, problem…


TED İzmir Koleji Radyosu yayın hayatına başladı!

17 Ekim 2018

TED İzmir Koleji Radyosu yayın hayatına başladı! Müziğin birleştirici gücünden yararlanarak öğrencilerimizin çeşitli konulardaki farkındalıklarını arttırmak amacıyla kurulan…


TED İzmir Koleji Radyosu yayın hayatına başladı!

15 Ekim 2018

TED İzmir Koleji Radyosu yayın hayatına başladı! Öğrenciler Garo Mafyan ile stüdyoya girdi. Öğrencilerimizin çeşitli konularla ilgili farkındalıklarını…


2. Geleneksel Cumhuriyet Koşusu

6 Ekim 2018

TED İzmir Koleji olarak ilkini geçtiğimiz yıl Alaçatı’da düzenlediğimiz “TED İzmir Koleji Cumhuriyet Koşusu”nun ikincisini bu yıl Urla’da…


Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

5 Ekim 2018

Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. #batman


Türk Beyin Takımı Ege Bölge Koordinatörlüğü’nü 2-3-4 Ekim tarihinde okulumuzda misafir ediyoruz

3 Ekim 2018

Ülkemizi dünya çapında zeka oyunlarında temsil eden World Puzzle Federation Türkiye temsilcisi Türk Beyin Takımı Ege Bölge Koordinatörlüğü’nü…


Türk Dil Bayramı kutlu olsun!

26 Eylül 2018

“Türk Dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil şuurla işlenebilsin.” M. Kemal Atatürk. Türk Dil Bayramı kutlu…


Columbia PFG Alaçatı Big Fish Turnuvası’nda gerçekleştirdiğimiz farkındalık projesi basında yer aldı!

20 Eylül 2018

TED İzmir Koleji olarak Columbia PFG Alaçatı Big Fish Turnuvası’nda gerçekleştirdiğimiz farkındalık projesi basında yer aldı. Teşekkür ederiz Deniz…


Tales from Europe – a book of short stories Projesi Türkiye Ulusal Destek Servisi’nden Kalite Etiketi Kazandı!

20 Eylül 2018

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında e-Twinning Club projesi olarak 12 farklı ülkeden 16 okul ile yürütülen ‘Tales from Europe –…


TED İzmir Koleji Deniz ve Sahil Atıkları, Çocukların Elinde Sanata Dönüştü

17 Eylül 2018

TED İzmir Koleji, Columbia PFG Alaçatı Big Fish Turnuvası’na bir farkındalık projesi ile katıldı. “Deniz ve Sahil Atıkları…


TED İzmir Koleji sponsorluğundaki Mini Balıkçılar Etkinliği düzenlendi

17 Eylül 2018

Port Alaçatı Marina’da düzenlenen Columbia PFG Alaçatı Big Fish Turnuvası’nın 2. günündeki TED İzmir Koleji sponsorluğunda gerçekleşen Mini…


2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı başladı!

17 Eylül 2018

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı başladı! Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılarla dolu bir yıl dileriz.


Sanat Akademisi Tanıtım Toplantısı

13 Eylül 2018

Tüm sanatseverlere kapılarını açmaya hazırlanan TED İzmir Koleji Sanat Akademisi tanıtım toplantısı 14 Eylül 2018 Cuma günü saat…


Temiz bir dünya için biz de varız!

13 Eylül 2018

Temiz bir dünya için biz de varız! TED İzmir Koleji olarak Dünya Çöp Toplama Günü’nde, Güzelbahçe Siteler Plajı…


TED İzmir Koleji’nde 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Başladı!

11 Eylül 2018

TED İzmir Koleji olarak 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılına başladık. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarı dolu bir yıl dileriz.  


Geleneksel 3. Pop Müzik Beste Yarışması’nın finali TED İzmir Koleji’nde!

11 Eylül 2018

Değerli ses sanatçımız Tanju Okan anısına düzenlenen, Geleneksel 3. Pop Müzik Beste Yarışması’nın finali yarın (12 Eylül 2018)…


Okula Uyum Süreci Semineri

5 Eylül 2018

4 Eylül Salı günü Anaokulu ve İlkokul birinci sınıf velilerimize Rehberlik Servisi tarafından Okula Uyum Süreci konulu bir…


2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında TED okulları sloganı “Hibrit İnsan”.

5 Eylül 2018

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında TED okulları sloganı “Hibrit İnsan.” Peki “Hibrit İnsan” ne demek?


TED İzmir Koleji Öğrencilerinden Sahil ve Deniz Temizliğine Dikkat Çeken Farkındalık Projesi

18 Ağustos 2018

TED İzmir Koleji ve İzmir Deniz Ticaret Odası işbirliği ile hayata geçen “TED Denizcilik Kulübü” öğrencilerinin sahil ve…


TED İzmir Koleji Sanat Akademisi Ön Kayıtlarımız Başladı!

27 Temmuz 2018

Konusunda uzman sanatçıların önderliğinde kurduğumuz TED İzmir Koleji Sanat Akademisi, öğrencilerini çağdaş ve yenilikçi sanat anlayışı ile donatarak,…