Lise


TED İzmir Özel Anadolu Lisesi, Atatürk İlkelerine ve Cumhuriyetin kazanımlarına bağlı, ulusal ve manevi değerleri özümseyerek, ilkeleriyle bütünleştirmiş, en az bir yabancı dili bilen ve yaşamında etkili bir şekilde kullanan, yüksek ahlaklı, ülke sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek, çevreye duyarlı, sosyal sorumluluk bilincine sahip, bilimsel düşünen, duygudaşlık kuran ve farklılıklara saygılı, iletişim becerileri ve özsaygısı yüksek, teknolojiyi hayatının her alanında etkili ve olumlu bir biçimde kullanan, iş hayatında gerekli olan temel bilgi, beceri ve değerleri edinmiş, kültür, sanat ve spor alanlarında entelektüel birikimi olan, dünya vatandaşlığı vizyonuna sahip gençler yetiştimeyi hedefler.


TED İzmir Özel Anadolu Lisesinde ulusal müfredatın yanı sıra dünyanın bir çok ülkesinde uluslararası geçerliliğe sahip olan ve mezunlarına dünyaca ünlü üniversitelerin kapısını açan IGCSE (International General Certificate  of Secondary Education) programları uygulanır. Cambridge Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitimi Sertifikası (IGCSE); dünya çapında en çok tanınan sertifikalardan biridir. Cambridge IGCSE programı sadece bilgiyi hatırlamaya değil, kullanmaya da yönelik, sözlü becerilerin gelişmesini sağlayan çok kapsamlı ve esnek bir programdır. Program, öğrencilerin problem çözme becerilerini destekler ve geliştirir.  Takım çalışmasını öğrenmek ve araştırma becerilerinin edinilmesi programın diğer kazanımlarıdır.  Bu bağlamda okulumuzda İngilizce dersleri 9. ve 10. Sınıf seviyelerinde IGCSE English as a Second Language programıyla örtüştürülerek yapılır. İngilizce dersleri öğrencinin dil becerilerinin yanı sıra düşünme becerilerini de arttıracak biçimde tasarlanır. Dersler öğrencilerimizin her türlü sosyal ortamda kendilerini İngilizce olarak çok rahat ifade edebilmelerinin yanı sıra, dilin doğasını da ayrıntılı bir biçimde kavramalarını sağlar. 11. Sınıfta öğrencilerimiz artık İngilizce dilinde yazılmış edebi romanlar okurlar ve bu romanlar ışığında dünya tarihi, romanların geçtiği zamanlardaki sosyolojik, ekonomik ve psikolojik durum gibi konularda da bilgi sahibi olur ve bu bilgileri kullanarak uzun metinler yazabilirler.

Okulumuzda öğrencilerimize ikinci yabancı dil olarak İspanyolca ,Almanca ve Fransızca dillerinden birini seçme şansı verilir.  TED İzmir Özel Anadolu Lisesi öğrencileri seçmiş oldukları İspanyolca / Almanca /Fransızca derslerinde yaptıkları çalışmalar ile bu dillerde kendilerini rahatlıkla ifade edebilir hale gelirler. 


TED İzmir Özel Anadolu Lisesinde Matematik dersleri İngilizce dilinde yapılır. Hazırlık Sınıfı öğrencilerimiz matematiksel kavramları İngilizce olarak özümsedikleri bir program yürütürler. 9. Sınıf ve 10. Sınıf dersleri ise IGCSE programı kapsamında TED Okulları Matematik müfredatı doğrultusunda yürütülür. Okulumuzda Matematik dersleri uluslararası bir program kapsamında yürütüldüğünden öğrencilerimiz Matematiksel becerileri edinirken ezberci yöntemden çok uzak bir program izlerler. Matematik ve gerçek yaşam arasındaki ilişkinin farkındalığı öğrencilerimizi bu bağlamda akranlarının çok ötesinde bir algı ve analiz yeteneğine taşınırken, matematikten korkmayan aksine tüm yönleriyle kavramış bireyler olarak okulumuzdan mezun olurlar.


TED İzmir Özel Anadolu Lisesinde Fizik, Kimya, Biyoloji derslerinde bilimsel yöntem ve deneysel öğretim üzerinde durulur, bilgi yoluyla eleştirel ve sistemli düşünce becerileri geliştirilir, öğrencilerin çok geniş bir yelpazedeki kavramları açıklamaları ve uygulamaları sağlanır. Bütün derslerde öğrencilerin genel iletişim becerilerini geliştirmeleri, özellikle de İngilizce olarak bilimsel bir dilde iletişim kurmaları hedeflenir. Fen bölümü, öğrencilerin hem fen konularına ilgi duymalarını, hem de bilimden zevk almalarını teşvik eder. TED İzmir Özel Anadolu Lisesi Fen bölümü öğrencilerin yaşadıkları ortamı ve çevrelerini tanımalarını sağlayacak yeterli bilgiyi, özgüveni ve becerileri kazandırmayı; onların teknolojik açıdan gittikçe gelişen dünyada bilgili, katılımcı bireyler olarak yetişmelerini amaçlar.


TED İzmir Özel Anadolu Lisesinde öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı Türkçe müfredatıyla örtüştürülmüş bir şekilde IGCSE Türkçe dersleri alırlar. IGCSE Türkçe dersleri öğrencinin sözel dilsel becerilerini en yüksek seviyeye çıkarmayı hedefler. Dilbilgisini doğru bir biçimde kullanıyor olmanın yanı sıra, zengin bir sözcük hazinesine sahip olmalarını ve bu sözcükleri en doğru yerde en doğru biçimde kullanmalarını sağlar. Ayrıca, yazma becerileri konusunda öğrencilere yeni bir ufuk açar ve program sonunda öğrencileri yazma konusunda en üst seviyeye taşır.  TED İzmir Özel Anadolu Lisesinde öğrencilerin, IGCSE Türkçe dersleri sayesinde kendilerini ana dillerinde sözel ve yazılı olarak en nitelikli biçimde ifade edebilmeleri hedeflenir. Ayrıca okuma programına dahil Türk ve dünya edebiyatının en seçkin örnekleriyle çalışan öğrencilerimizde okuma kültürünün ve edebi zevkin yerleşmesi hedeflenmektedir.


TED İzmir Özel Anadolu Lisesi, 9. ve 10. Sınıfta uygulayacağı IGCSE Beden Eğitimi ve Spor dersleri ile ülkemizde bir lider konumundadır. Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur” sözünü temel alan okulumuz, Beden Eğitimi ve Spor derslerinin en az akademik dersler kadar önemli olduğu bilinciyle öğrencilerimizin bedensel anlamda kendileri ile ilgili yüksek bir farkındalığa sahip olmalarını hedefler. TED İzmir Özel Anadolu Lisesi öğrencileri, IGCSE Beden Eğitimi ve Spor dersleri sayesinde, etkili ve güvenli spor yapmanın önemi ve  dünyada ve toplumda sporun ve fiziksel aktivitenin rolünün ne olduğu konusunda yüksek farkındalık edinirler. Bu bilinç içinde yetişmiş olan öğrencilerimiz, 11 ve 12. Sınıf seviyelerinde de  Beden Eğitimi ve Spor derslerinin kendilerine sağladığı tüm avantajlardan yararlanırlar.


TED İzmir Anadolu Lisesinde Sosyal Bilimler Programı dersleri kapsamında öğrencilerimiz topluma ve dünyaya dair süreçleri çok farklı açılardan irdelerler ve farklı bakış açıları edinirler. Sosyal Bilimler bölümümüzün temel amacı, öğrencilerimizin dünya vatandaşlığı, çevre bilinci, evrensel haklar, insan hakları, eşitlik, adalet, çok kültürlülük gibi konularda küresel bir bakış açısı  elde edebilmesidir. Bu bağlamda derslerimizin amacı  yakın ve uzak çevresinin sorunlarına duyarlı, insanlığın ortak üretimine saygılı, bilinçli bireyler olmaları yönünde öğrencilerini  desteklemek  ve liderlik yapmaktır.


TED İzmir Özel Anadolu Lisesinde sanat eğitimi özel bir yer taşır. Okulumuzda öğrencilerimiz gerek izleyici gerek doğrudan icracı olarak yüksek sanat zevkine sahip bireyler olarak yetişirler. TED İzmir Özel Anadolu Lisesi öğrencileri görsel sanatlara kültürel açıdan yaklaşır ve bu bağlamda sanat tarihi ve sanat alanları açısından kapsamlı inceleme yaparlar. Hazırlık sınıfını bitirdiklerinde disiplinler arası geçişi kolaylaştıran sanata özgü yaratıcı ve değişken bakış açısını kazanmış olurlar. Programımız yaratıcı düşünceyi estetik bir düzeye ulaştırmayı hedefler. Müze tanıma programı kapsamında Türkiye’de ve dünyada müzeciliğin gelişimi konusunda bilgi veriyor olmamız da programımızın bir diğer fark yaratan özelliğidir.


Eğitim ve öğretimi sanat ve sosyal alanlardaki etkinliklerle güçlendirmeyi kendisine ilke edinen okulumuzda öğrencilerimize verdiğimiz müzik eğitimiyle onların öncelikle bilinçli bir müzik dinleyicisi olmalarını, ulusal ve evrensel müzik türlerini eleştirel düşünme becerisini de kazanarak öğrenmelerini, seslerini doğru kullanmanın yanı sıra müziksel işitme ve okuma becerisi kazanmalarını, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda müzik aletlerine yönelmelerini hedeflemekteyiz.

Bu program ve içeriğinde belirtilen hedefler doğrultusunda ilköğretim müzik derslerinde, yaş grubunun özelliklerini göz önüne alarak öğrencilerimizin daha çok aktif olduğu müzikli oyunlar, kulaktan öğretim, dinleme, drama ve orff yöntemlerine ağırlık vermekteyiz.

Müzik derslerimizde, istekli ve yetenekli öğrencilerin kendilerini bireysel çalgılarıyla veya müzik çalışmalarıyla ortaya koymaları, kendilerini müzikle ifade etmeleri ve özgüven kazanmalarına yardımcı olmak amacıyla sınıf içi mini konserler vermelerini sağlamaktayız. Bu sayede öğrencilerin yaratıcılıklarını özgürce ortaya koyabilmelerini sağlamak, buna bağlı olarak da kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak hedeflerimiz arasındadır.

Müziğin bir amaç olmasının yanı sıra aynı zamanda bilgi ve davranış kazandırmak için kuvvetli bir araç olduğu bilincinden hareketle, diğer branşlarla yıl boyunca iş birliği yapmakta ve müziğin diğer derslerde de bir öğretim metodu olarak kullanılmasına yönelik çalışmalar yapmaktayız.

TED İzmir Koleji’nde Müzik Eğitimi klasik müzik eğitiminin dışına çıkarak çalgı dallarına ayrılır. Okulumuzda on bir farklı dalda çalgı eğitimi verilmektedir. Çalgı dal seçimleri öğrencilerin kendilerine sunulan on bir seçenekten üçünü seçmesi ve daha sonra okulun ve öğrencinin fiziksel koşulları göz önüne alınarak çalgı yönlendirmesi yapılmasıyla gerçekleşir. Alanında yetkin eğitmenler tarafından verilen çalgı, koro ve solfej eğitimlerinin amacı öğrencilere müzik kültürü aşılamak, seçtikleri çalgıda belli bir seviyeye ilerlemek, okul orkestrası,  okul korosu ve çalgı grupları oluşturmak ve solistler yetiştirmektir.


Gelişen ve değişen teknolojiler hem yetişkinlerin, hem de yetişmekte olan çocuklarımızın hayatlarında önemli bir rol oynamaktadır. Teknolojiyi doğru öğrenmek ve teknolojiden fayda sağlamak öncelikli çalışma konularından biridir.

Az gelişmiş toplumlar teknolojinin tüketici ayağını oluştururken, gelişmiş toplumlara baktığımızda teknolojiyi üretip pazarladıklarını görürüz. Üretebilen bir toplum olabilmek için de henüz küçük yaşlardan başlayarak bireylere teknoloji kullanımını doğru yönlendirmek gerekmektedir.

Okulumuz teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak, çalışmalarını teknolojik gelişmelere göre entegre etmiş ve iletişim kanallarını teknolojik bir alt yapı üstünde yapılandırmaktadır.

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi
Okul çağındaki çocukların teknolojiyi doğru öğrenmeleri ve teknolojiden doğru şekilde fayda sağlamaları TED İZMİR KOLEJİ için büyük önem arz etmektedir. Okulumuzda Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi MEB programı çerçevesinde, TED okullarının zenginleştirilmiş içeriğiyle eğitim öğretimini laboratuvar ortamında gerçekleştirmektedir.

Öğrencilerimiz aldıkları eğitim sonrasında etkin bilgisayar kullanma yeteneklerini, algoritmik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirirler; programlama mantığını bilirler, yazılım geliştirme süreçleri konusunda bilgi sahibi olurlar ve teknoloji yetkini bireyler olarak hayatlarını sürdürürler.

Tüm TED okullarında olduğu gibi okulumuz da öğrencilerini sadece teknoloji tüketicisi değil, teknoloji üreticisi bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kulüp Çalışmaları (Robotik, Maker, Ardunio)
Öğrencilerimizin inovatif fikirlerinin hayat bulduğu çok amaçlı teknoloji dersliğimizde Robotik, Maker ve Ardunio çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Öğrencilerimiz LEGO EV3 setleriyle kendi robotlarını tasarlayıp kodlayabilmekte, 3D printerla 3 boyutlu tasarladıkları nesnelerin çıktılarını alabilmekte ve fiziksel kodlama ortamı olan Arduino sayesinde fikirlerine hareket kazandırabilmektedirler.

Yaratıcılıklarını gerçek yaşam problemlerini çözmek için kullanan öğrencilerimiz, geleceği baştan yaratıyorlar.

IT Çalışmaları
Okulumuz Microsoft iş birliğiyle Portal Office uygulaması kullanmaktadır. Tüm e-posta hesapları, dosya paylaşımları, Office programları erişimleri online olarak Portal Office platformundan gerçekleştirilmektedir.

Öğretmen, öğrenci ve veli iletişimini sağlamak için 3 portal ve 19 farklı modülle Atlas eğitim yazılımlarından k12net desteği alınmaktadır. E-okul sistemiyle bütünleşik çalışan sistem sayesinde; öğretmenler, öğrenciler ve veliler okul çalışmalarını yakından takip edebilmektedir.


Okulumuzun öğrencilerimize sağladığı benzersiz olanaklardan biri de ülkemizde sadece TED Okulları tarafından verilebilen BTEC (Business and Technology Education Council) programlarıdır. TED İzmir Özel Anadolu Lisesi öğrencileri, müfredatlarının bir parçası olarak BTEC derslerini alırlar. BTEC, uygulamalı öğrenim alanında dünyanın en başarılı ve en çok beğenilen markası olup, öğretmek istediğiniz ve öğrencilerinizin öğrenmek isteyeceği programları oluşturma özgürlüğü sağlayan mesleki yeterliliklerdir. 25 yılı aşkın bir süredir öğrencilere yüksek öğretimde ya da iş hayatında yükselmek için gereken sosyal ve düşünme becerilerini, uygulamaya yönelik içeriklerle kazandırmaktadır. Hazırlık sınıfında BTEC Social Media Level 1 ve BTEC Mutfak Sanatları dersleri ile programa giriş yapan öğrencilerimiz 9. Sınıfta BTEC Art and Design ve BTEC IT derslerine yönlenirler. BTEC programlarında öğrenme yöntemleri, ölçme-değerlendirme ve pratik uygulamaya dayanmaktadır. Bu uygulama, öğrencilerin, yaparak öğrenme, hatalardan ders çıkarma, eleştirel düşünme gibi becerilerini ön plana çıkartıp, derslere, çalışmalara ve projelere daha fazla dahil olmasına olanak sağlamaktadır. Akademik gereklilikleri ve iş dünyasının beklentilerini göz önüne alarak oluşturulan, uluslararası geçerliliği bulunan ve Avrupa yeterlilik çerçevesi ile uyumlu BTEC programları, ‘mesleki yeterlilik’ belgeleri sağlamaktadır.


Okulumuzda, TED Okulları ile Kanada Hükümeti ile yapılan anlaşma gereği Kanada Üniversitelerine giriş olanağı sağlayacak olan “Çift Diploma Programı” uygulanır. TED Lisesi öğrencileri İngilizce dil yeterliliği, akademik başarı, duygusal olgunluk kriterlerinin arandığı bir dizi sınav ve mülakattan geçtikten sonra lise yaşamlarının bir yılını Kanada’nın Nova Scotia bölgesindeki bir devlet okulunda okuma hakkı kazanırlar. Öğrencimizin Kanada’da geçirececeği bu yıl Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylıdır ve Türkiye’de okuyacağı bir yıla denk kabul edilir. Bu bir yıl içerisinde öğrencinin okuyacağı dersler MEB müfredatına uygun olacak şekilde belirlenir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.


TED İzmir Özel Anadolu Lisesinde uygulanan Bilim İnsanı Yetiştirme Programı akademik performansı yüksek olan öğrencilerin, eğitim ve öğretim çalışmaları zenginleştirilmiş, araştırma, uygulama ve üretkenliği esas alan; okul-üniversite işbirliğine dayalı bir öğrenim anlayışıyla yetiştirildiği dört yıllık bir programdır. Bu programa devam edecek öğrenciler IGCSE programlarını da diğer öğrenciler gibi yürütürler.  Bu programda öğrenim gören öğrenciler, kendilerine sunulan imkânlarla yeteneklerini en üst düzeyde kullanma olanağına sahip olmaktadır.

Bilim İnsanı Yetiştirme Programı’nın amacı;

  • Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri yüksek olan öğrencileri, kendi alanlarında yüksek öğrenime hazırlamak,
  • Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim insanının yetiştirilmesine kaynaklık etmek,
  • Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ve sosyal problemlere ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlamak,
  • Farklı kültürleri anlayıp yorumlayabilen, yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmek,
  • Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamak.

TED İzmir Özel Anadolu Lisesi Uluslararası programlar ve Yurt dışı danışmanlık birimi öğrencilerin TOEFL, SAT gibi uluslararası sınavlara girmeleri, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve öğrencilerin bu konudaki başarılarının arttırılması konularında çalışmalarını sürdürür. Birim ayrıca IGCSE, BTEC gibi programların lisemizde başarıyla uygulanması sürecini takip eder.

Yurt dışı yaz okulu programlarının takip edilmesi ve ayrıca öğrencilerimizin ileriki yıllarda yurt dışı üniversitelere başvurmaları hallerinde gereken işlemlerin sürdürülmesi açısından da etkin bir biçimde çalışmalarını sürdür.


Süre Giriş Çıkış
1.Ders 40 09:00 09:40
Teneffüs – Kahvaltı 20 09:40 10:00
2.Ders 40 10:00 10:40
Teneffüs 10 10:40 10:50
3.Ders 40 10:50 11:30
Teneffüs 10 11:30 11:40
4.Ders 40 11:40 12:20
Teneffüs 10 12:20 12:30
5.Ders 40 12:30 13:10
Öğle Teneffüsü 40 13:10 13:50
6.Ders 40 13:50 14:30
Teneffüs 10 14:30 14:40
7.Ders 40 14:40 15:20
Teneffüs 10 15:20 15:30
8.Ders 40 15:30 16:10LİSE HABERLERİ


S’OTTO Voces & WCDP Etkinligi

10 Nisan 2018

Bedensel engellilerden oluşan WHEELCHAIR DANCE PROJECT-WCDP grubunun kurucusu ve TED İzmir Koleji Sanat Akademisi Bale Bölüm Başkanı Banu…


SOHBETED > İçimdeki Çocuk, İçimdeki Yetişkin, İçimdeki Ebeveyn

10 Nisan 2018

Bir insanın kendi çocukluğu onun çocuk egosunu şekillendirirken, anne ve babasıyla yaşadıkları da onun ebeveyn egosunu şekillendirir. Öyle…


TÖSSED – TED İzmir Koleji işbirliğiyle “Birleştirme Projesi”

4 Nisan 2018

Türkiye Özel Olimpiyatlar Komitesi (TÖSSED) TED İzmir Koleji işbirliğiyle “Birleştirme Projesi” kapsamında gerçekleştirdiğimiz “Oyun Birlikte, Hayat Birlikte” projesi…


Ege Artı Okulları ile Birlikte Karma Futbol Etkinliğimizi Gerçekleştirdik

4 Nisan 2018

2017-2018 Eğitim Öğretim döneminin başlangıcından itibaren birlikte çalıştığımız Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi (TÖSSED), Ege…


TUBİTAK’ta 2 Proje İle Okulumuzu Temsil Ettik

3 Nisan 2018

49.’su gerçekleştirilen TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na katılan 630 proje arasında Ege Bölgesi elemelerinde 2 proje ile okulumuzu temsil…


2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

2 Nisan 2018

Dünya Otizm Günü kapsamında okulumuzun Yabancı Diller Bölümü ve İZOT İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu işbirliği ile düzenlenen…


Üstün Başarı Gösteren Öğrencilerimize Sertifika

30 Mart 2018

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında gerçekleşen üç Genel Değerlendirme Sınavına katılıp, gerekli ciddiyeti gösterip üstün başarı gösteren öğrencilerimize BAŞARI SERTİFİKASI vererek teşekkür…


Satranç Turnuvasında Urla 1. ve 3.’Lük Sevinci

30 Mart 2018

Urla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Urla İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen Satranç Turnuvasında 1. olan…


Ortaokul Erkek Yüzme Takımımız İzmir 4.sü Oldu

30 Mart 2018

TED İzmir Koleji Ortaokul Erkek Yüzme Takımımız, 53 okuldan 420 sporcunun katıldığı il yarışlarında İzmir 4.sü oldu. Öğretmen…


Öğrencilerimiz Burs Fonu İçin Üretim Yapıyor

30 Mart 2018

Öğrencilerimiz okulumuzun Kimya laboratuvarında çeşitli sanayi ürünleri üretmektedirler. Son dönemde yapılan çalışmalarda, bebekler için limonlu, zeytinyağlı sabunlar, tıpta…


TED Okulları Lise Giriş Sınav Sonuçları

30 Mart 2018

TED Okulları Giriş Sınav sonuçları için linkler aşağıdadır. 9. Sınıflar http://olcme.ted.org.tr/Sinav/SinavSonucTogs_9.aspx 10.Sınıflar http://olcme.ted.org.tr/Sinav/SinavSonucTogs_10.aspx


Genç Tiyatro ekibi Dünya Tiyatrolar Gününü Ayla Algan ile kutladı

27 Mart 2018

27 Mart Dünya Tiyatrolar günü kapsamında TED İzmir Koleji Sanat Akademisi Genç Tiyatro öğrencilerimiz tiyatro dünyasının duayen isimlerinden…


Ramazan Şimşek – Dikkat Eksikliği

22 Mart 2018

Dikkat Eksikliği odaklanmada, bir işe dikkatini verebilmede güçlük yaşama ve aşırı hareketlilik hali olarak bilinse de, çocuklarının yaşamının…


28-29 Mart Kitap Günleri

22 Mart 2018

Çocuklarda kitap okuma alışkanlığını pekiştirmek için geleneksel hale getirmek istediğimiz TED İzmir Koleji Kitap Günleri‘nin ilki 28-29 Mart…


Ortaokul Öğrencilerimiz “Gelecekte Barış” Resim Yarışmasında 3 Ödül Aldı

20 Mart 2018

Uluslararası Lions Kulüpler Birliği her yıl barışı ifade eden farklı bir tema ile 11 -13 yaş arası tüm…


Kimya Laboratuvarı

20 Mart 2018

Öğrencilerimiz kimya laboratuvarında çeşitli deneyler yaptılar. Parfüm, ruj ve sabun ürettiler.


Dünya Frankofoni Haftası

20 Mart 2018

TED İzmir Koleji yabancı diller zümresini bugün okulumuzda Fransız rüzgarı estirdi. Dünya Frankofoni Haftası dolayısıyla düzenlediğimiz Francophonie Gününde…


Aileler Sahada

20 Mart 2018

Çanakkale Zaferi

19 Mart 2018

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yılında Çanakkale’yi geçilmez kılan Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kahraman şehitlerimizi…


Mutlu ve Başarılı Bir Çocuk Nasıl Yetiştirilir?

18 Mart 2018

Dr. Özgür Bolat “Mutlu ve Başarılı Bir Çocuk Nasıl Yetiştirilir?” sorusunun cevabını veriyor. 23 Mart Cuma 16:30’da TED…