İlkokul


TED İzmir Koleji İlkokulu’nda oluşturulan karma sınıf ortamlarımızda, farklı zekâ düzeyindeki öğrencilerimize, bireysel farklılıklarını esas alan öğrenme stratejileri titizlikle uygulanır. Kendini gerçekleştirme yetkinliği kazanmış bireyler yetiştirme hedefiyle verilen nitelikli, çok çeşitli ve kaliteli eğitim-öğretim faaliyetlerimiz, alanında uzman ve seçkin öğretmenlerimizin rehberliğinde yürütülen süreçlerde, adım adım gerçekleştirilir. Okulumuzda yapılan tüm eğitim-öğretim çalışmalarında, “Farklılaştırılmış Öğretim” yöntemleri ile merkeze alınan öğrencilerimiz, aynı kazanımları farklı deneyimlerle elde etme fırsatı yakalar, böylece okul başarısını hayat başarısına dönüştürme yolunda doğru ve sağlam adımlar atarak ilerlerler.

Öğrencilerimizin farklı öğrenme hızları dikkate alınarak ders planları, henüz hazırlama aşamasında, aynı hedef kazanımı edinmelerine yönelik birden çok etkinliği kapsayacak şekilde tasarlanır; seçim yapma hakkı öğrencilerimize bırakılır. Öğrenme sürecinde kullanılan tüm materyaller, ev ve sınıf çalışmaları ile uygulanan seçmeli etkinlikler okulumuzda görev yapan öğretmenlerimiz tarafından özgün bir biçimde, haftalık olarak hazırlanır.

“Hiç dinlenmemek üzere yola çıkanlar, asla yorulmazlar!”anlayışıyla hedefimiz; sürekli gelişen ve değişen küresel dünyada yaşanan gelişmeleri yakından izleyerek, bu gelişmelere yön veren Dünya Vatandaşları yetiştirmektir.

TED İzmir Koleji İlkokulu olarak amacımız öğrencilerimize; problemi görme, sorgulama, yaratıcı düşünme, çözüm üretme ve uygulama becerileri kazandırmaktır.  Yeni ve aydınlık ufuklar açarak yarınlarına, yarınlarımıza olumlu katkıda bulunarak, olumlu katkıda bulunmalarını sağlamaktır.


Türkçe derslerimizde amacımız; öğrencilerimize anadilimiz olan güzel Türkçemizi tüm zenginliğiyle tanıtarak, dil bilincini geliştirmek, estetik zevk kazandırmak ve böylelikle yerelden evrensele açılan bilgi ve beceriler edinmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimizin dili kullanmada edinecekleri üst düzey yetkinliklerin diğer derslerini ve yaşam becerilerini doğrudan etkileyeceği bilincinden hareketle Türkçe derslerimiz okuma, dinleme/izleme, yorumlama, konuşma ve yazmayı kapsayan çalışma ve etkinliklerle bütünlük içinde işlenir.

Türkçenin inceliklerine, kurallarına, yazı türleriyle ilgili özelliklere dikkat çekilir; öğrencilerimizin bu bilgiler ışığında kendi ürünlerini yaratmalarına olanak sağlanır.

Yaratıcı okuma etkinlikleriyle öğrenci düzeyine uygun, Türk ve dünya edebiyatından seçilmiş en az on kitabın yıl boyunca proje kitabı olarak okunması ve her yönüyle kavranmasına yönelik etkinlikler yapılır.Yıl içinde yapılan yazar etkinliklerimiz ile öğrencilerimiz bu kitaplardan en az birinin yazarı ile buluşturulur. Yaratıcı yazma ve okumaya yönelik atölye çalışmaları ile kitaplara olan ilgi ve sevgileri pekiştirilir. Bu çalışmalar canlandırma, maketini yapma, görselle ifade etme, duyguları renklere ve resme dökme, duvar gazetesi yapma, kitapçık hazırlama gibi keyifli ve yararlı etkinliklerle desteklenir.


Bütün bilimlerin kaynağı ve aslında yaşamın kendisi olan matematik, TED İzmir Koleji’nde bir dersten çok, sorunların üstesinden gelen, problem çözen bireylerin yetiştirilmesinde kullanılan güçlü bir araç olarak görülür. Öğrencilerimizin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimlerini merkeze alarak oluşturulan öğretim modeli ve programı çerçevesinde, konuların derinlemesine ve etkili öğrenimi temel alınır. Problem çözme yoluyla düşünme, akıl yürütme, iletişim kurma, uygulama ve biliş üstü becerilerini geliştirmek amaçlanır. Teknolojinin de kullanıldığı sınıflarımızda interaktif öğrenme ortamları oluşturulur. Akıllı tahta yardımıyla öğrencilerimizin bilgiyi ezberlemeleri değil, kalıcı şekilde öğrenmeleri sağlanır.


Fen Bilimleri dersimiz öğrencilerimizin çevreleri ve dünya hakkında araştıran, sorgulayan, gözlemlerinden doğru bilgilere ulaşan, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, evrensel bakış açısına sahip bireyler olmalarını sağlayacak doğrultuda oluşturulmuş çalışma ve etkinliklerle işlenir. Fen Bilgisi laboratuarımızda sınıf öğretmenimiz ve fen bilgisi branş öğretmenimizin ortak katıldığı derslerle bilimsel düşüncenin temelini oluşturacak gözlem, araştırma, inceleme ve deney yapma aktiviteleri uygulanarak yaparak ve yaşayarak öğrenme sağlanır.


TED İzmir Koleji İlkokulunda öğrencilerimizin ,Atatürk ilke ve devrimlerine içtenlikle bağlı,demokrasi kültürünü özümsemiş, araştıran, eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisi ve çevresi ile barışık, yapıcı, yaratıcı, yaşama etkin katılan, doğru karar verebilen, bir soruna getirilen çözümlerin hak,,eşitlik, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunan ve bu yaklaşımını yaşama geçirebilen bireyler olmaları amacıyla hazırlanan müfradat doğrultusunda eğitim faaliyetleri yürütülür.

Bilgi toplumunun değerlerini özümsemiş “bilgiyi üreten” ve “bilgiyi kullanabilen” nitelikli bireyler yetiştirmenin yanı sıra, öğrencilerimizin kendi örf ve âdetleri çerçevesinde ruhsal, ahlâkî, sosyal ve kültürel yönlerden gelişmesini hedefler. Okulumuz öğrencilerimizin toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmasını, öğrenme sürecinde deneyimlerini kullanmasını ve çevreyle etkileşim kurmasına olanak sağlar


TED İzmir Özel İlkokulu’nda, MEB İngilizce Eğitim Programının çerçevesinde, TED Okullarına özgü “TED İngilizce Eğitim Programı” uygulanır. Bu doğrultuda, Türk ve Yabancı öğretmenler tarafından verilen İngilizce dil eğitiminde, öğrencilerin dil ve eleştirel düşünme becerileri Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı doğrultusunda geliştirilir.

Dil edinimi sarmal bir yapıdadır ve basamak basamak ilerler. Temel dil becerilerini edinmiş olan öğrenciler aşamalı olarak bu yetilerini geliştirirler. Yabancı dil programımızda dört dil becerisine; Listening (Dinleme), Spoken Interaction (Karşılıklı Konuşma), Spoken Production (Konuşma), Reading (Okuma) ve Writing (Yazma) eşit ağırlık verilir. Müfredat programımızda dört dil becerisinin farklı alanlardaki alt kazanımlarına yönelik çalışmalar yapılır. Grammar (Dilbilgisi) eğitimi lise seviyesine gelene kadar ayrıştırılmadan, diğer becerilerin bir parçası olarak verilir. Okulumuzda öğrencilerimiz, ihtiyaç duyduklarında öğretmenleri tarafından bire bir çalışmalarla desteklenir.

Derslerde  uluslararası yayınların yanında, TED’e özgü basılı ve görsel materyaller de kullanılır. “Critical Thinking” (Eleştirel Düşünme Becerisi), ”Communication”(İletişim Becerisi), “Collaboration”(İşbirliği Becerisi) ve “Creativity”(Yaratıcı Düşünme Becerisi) gibi 21. yüzyıl becerileri de entegre edilerek dil alanında yetkinliğe ulaşmaları sağlanır. Ayrıca öğrencilerin uluslararası geçerliliği olan sertifikaları (Cambridge YLE) almaları da hedeflenir.

Bulletin First Grade
Bulletin Second Grade
Bulletin Third Grade
Bulletin Fourth Grade


Öğrencilerimize verdiğimiz müzik eğitimiyle, öncelikle onların bilinçli bir müzik dinleyicisi olmaları, ulusal ve evrensel müzik türlerini eleştirel düşünme becerisi kazanarak öğrenmeleri, seslerini doğru kullanmanın yanı sıra müziksel işitme ve okuma tavrı geliştirerek, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda müzik aletlerine yönelmeleri hedeflenir.

Yaş özellikleri dikkate alınarak öğrencilerimizin çok daha aktif olduğu müzikli oyunlar, kulaktan öğretim, dinleme, drama ve orff yöntemleri ile öğrenmeye ağırlık verilir.

Disiplinler arasında kurulan köprülerle diğer branşlarla yıl boyunca iş birliği yapılır ve müziğin diğer derslerde de bir öğretim metodu olarak kullanılması sağlanır.


Görsel sanatlar bölümümüz, öğrencilerimizin kendilerini keşif süreçlerinde yaratıcılıklarını açığa çıkararak geliştirmelerine yön verir ve estetik bilincinin gelişimini, sanatsal bakış açısını, uygulamalı yorumlamalar yaptırarak beceri ve tutumları kazandırmayı hedefler. Sanat çalışmalarıyla yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri, duygu ve düşüncelerini ortaya koyabilecekleri imkânlar sunulur. Öğrencilerimizin evrensel düşünce ve değerlere sahip bireyler olmaları, görselliği, iletişim dilini doğru algılamaları, sorgulamaları ve analitik bakış açısını geliştirmeleri amaçlanır.

Tam donanımlı seramik atölyemizde seramik ve cam ile üç boyutlu inşa çalışmaları yaptırılır.


Okulumuz, çağdaş eğitim anlayışı doğrultusunda akademik becerilerle beraber spor ve sanat alanlarında da öğrencilerini yetiştirir. Bu bağlamda alanlara özgü yaptığımız ölçme değerlendirme çalışmalarımızı yönlendirme çalışmaları izler ve süreç kayıt altına alınır. Beden Eğitimi ve Spor dersleri kapsamında yüzme ve jimnastik haftalık ders programımızda yer alırken; yüzme, jimnastik, basketbol, voleybol, tenis, bale gibi alanlara ait çalışmalarımız ise spor okullarımızda başarıyla gerçekleştirilir.


Drama, öğrencilerimizin dil gelişimini ve motivasyonunu arttırarak, çocukların bir gruba ait olma ihtiyacını karşılayarak; dayanışma, işbirliği, benlik algısının gelişmesine katkıda bulunur. Dikkatini çevresindeki olaylara yoğunlaştırmasını, kendini sözel olarak rahatça ifade etmesini sağlar. Yaratıcı – eğitici ve rahatlatıcı drama çalışmalarımız ile çocuklarımızın olumlu davranışlar geliştirmelerine katkıda bulunur.


Süre Giriş Çıkış
1.Ders 40 09:00 09:40
Teneffüs – Kahvaltı 20 09:40 10:00
2.Ders 40 10:00 10:40
Teneffüs 10 10:40 10:50
3.Ders 40 10:50 11:30
Teneffüs 10 11:30 11:40
4.Ders 40 11:40 12:20
Öğle Teneffüsü 40 12:20 13:00
5.Ders 40 13:00 13:40
Teneffüs 10 13:40 13:50
6.Ders 40 13:50 14:30
Teneffüs 10 14:30 14:40
7.Ders 40 14:40 15:20
Teneffüs 10 15:20 15:30
8.Ders 40 15:30 16:10
İLKOKUL HABERLERİ


S’OTTO Voces & WCDP Etkinligi

10 Nisan 2018

Bedensel engellilerden oluşan WHEELCHAIR DANCE PROJECT-WCDP grubunun kurucusu ve TED İzmir Koleji Sanat Akademisi Bale Bölüm Başkanı Banu…


SOHBETED > İçimdeki Çocuk, İçimdeki Yetişkin, İçimdeki Ebeveyn

10 Nisan 2018

Bir insanın kendi çocukluğu onun çocuk egosunu şekillendirirken, anne ve babasıyla yaşadıkları da onun ebeveyn egosunu şekillendirir. Öyle…


TED İzmir Koleji Aileleri Sahada

5 Nisan 2018

TED İzmir Koleji ailesi olarak gerçekleştirdiğimiz “Aileler Sahada”etkinliğinde futsal, basketbol, voleybol gibi takım oyunları oynamak üzere bir araya…


TUBİTAK’ta 2 Proje İle Okulumuzu Temsil Ettik

3 Nisan 2018

49.’su gerçekleştirilen TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na katılan 630 proje arasında Ege Bölgesi elemelerinde 2 proje ile okulumuzu temsil…


2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

2 Nisan 2018

Dünya Otizm Günü kapsamında okulumuzun Yabancı Diller Bölümü ve İZOT İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu işbirliği ile düzenlenen…


TED İzmir Koleji Kitap Günleri

31 Mart 2018

Okulumuzda bu yıl Kütüphane Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen TED İzmir Koleji Kitap Günlerinde, öğrenci ve velilerimizi birbirinden güzel…


Üstün Başarı Gösteren Öğrencilerimize Sertifika

30 Mart 2018

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında gerçekleşen üç Genel Değerlendirme Sınavına katılıp, gerekli ciddiyeti gösterip üstün başarı gösteren öğrencilerimize BAŞARI SERTİFİKASI vererek teşekkür…


Satranç Turnuvasında Urla 1. ve 3.’Lük Sevinci

30 Mart 2018

Urla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Urla İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen Satranç Turnuvasında 1. olan…


Ortaokul Erkek Yüzme Takımımız İzmir 4.sü Oldu

30 Mart 2018

TED İzmir Koleji Ortaokul Erkek Yüzme Takımımız, 53 okuldan 420 sporcunun katıldığı il yarışlarında İzmir 4.sü oldu. Öğretmen…


Denizcilik Kulübü Öğrencilerinin TÜDEV Ziyareti

28 Mart 2018

TED İzmir Koleji Denizcilik Kulübü’nün temel amacı, her kademede denizcilik kültürünü geliştirmek, denizcilik örf ve adetlerini yaygınlaştırmak, öğrencilerimizin…


Genç Tiyatro ekibi Dünya Tiyatrolar Gününü Ayla Algan ile kutladı

27 Mart 2018

27 Mart Dünya Tiyatrolar günü kapsamında TED İzmir Koleji Sanat Akademisi Genç Tiyatro öğrencilerimiz tiyatro dünyasının duayen isimlerinden…


Dr. Özgür Bolat ile “Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?” seminerini gerçekleştirdik.

26 Mart 2018

Eğitim Bilimci Dr. Özgür Bolat’ı konuk ettiğimiz “Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?” başlıklı seminerimizde, başarılı olduğu kadar…


“Türkiye’de Çölleşme ve Erozyonla Mücadele” Konulu Bir Söyleşi Gerçekleştirildi

26 Mart 2018

Küresel ısınma ve iklim değişikliği bugün yüz yüze olduğumuz en büyük problemdir. Dünyanın çözmesi gereken en önemli problem…


Ramazan Şimşek – Dikkat Eksikliği

22 Mart 2018

Dikkat Eksikliği odaklanmada, bir işe dikkatini verebilmede güçlük yaşama ve aşırı hareketlilik hali olarak bilinse de, çocuklarının yaşamının…


28-29 Mart Kitap Günleri

22 Mart 2018

Çocuklarda kitap okuma alışkanlığını pekiştirmek için geleneksel hale getirmek istediğimiz TED İzmir Koleji Kitap Günleri‘nin ilki 28-29 Mart…


Dünya Frankofoni Haftası

20 Mart 2018

TED İzmir Koleji yabancı diller zümresini bugün okulumuzda Fransız rüzgarı estirdi. Dünya Frankofoni Haftası dolayısıyla düzenlediğimiz Francophonie Gününde…


Aileler Sahada

20 Mart 2018

Çanakkale Zaferi

19 Mart 2018

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yılında Çanakkale’yi geçilmez kılan Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kahraman şehitlerimizi…


Mutlu ve Başarılı Bir Çocuk Nasıl Yetiştirilir?

18 Mart 2018

Dr. Özgür Bolat “Mutlu ve Başarılı Bir Çocuk Nasıl Yetiştirilir?” sorusunun cevabını veriyor. 23 Mart Cuma 16:30’da TED…


Kardeş Okul

15 Mart 2018

Kukla Festivali kapsamında sahnelenen “Gölgem ve Ben” gösterisine Balıklıkıova’daki kardeş okulumuzu da davet ettik. Gösteri öncesinde birlikte yemekhanede…