İlkokul


TED İzmir Koleji İlkokulu’nda oluşturulan karma sınıf ortamlarımızda, farklı zekâ düzeyindeki öğrencilerimize, bireysel farklılıklarını esas alan öğrenme stratejileri titizlikle uygulanır. Kendini gerçekleştirme yetkinliği kazanmış bireyler yetiştirme hedefiyle verilen nitelikli, çok çeşitli ve kaliteli eğitim-öğretim faaliyetlerimiz, alanında uzman ve seçkin öğretmenlerimizin rehberliğinde yürütülen süreçlerde, adım adım gerçekleştirilir. Okulumuzda yapılan tüm eğitim-öğretim çalışmalarında, “Farklılaştırılmış Öğretim” yöntemleri ile merkeze alınan öğrencilerimiz, aynı kazanımları farklı deneyimlerle elde etme fırsatı yakalar, böylece okul başarısını hayat başarısına dönüştürme yolunda doğru ve sağlam adımlar atarak ilerlerler.

Öğrencilerimizin farklı öğrenme hızları dikkate alınarak ders planları, henüz hazırlama aşamasında, aynı hedef kazanımı edinmelerine yönelik birden çok etkinliği kapsayacak şekilde tasarlanır; seçim yapma hakkı öğrencilerimize bırakılır. Öğrenme sürecinde kullanılan tüm materyaller, ev ve sınıf çalışmaları ile uygulanan seçmeli etkinlikler okulumuzda görev yapan öğretmenlerimiz tarafından özgün bir biçimde, haftalık olarak hazırlanır.

“Hiç dinlenmemek üzere yola çıkanlar, asla yorulmazlar!”anlayışıyla hedefimiz; sürekli gelişen ve değişen küresel dünyada yaşanan gelişmeleri yakından izleyerek, bu gelişmelere yön veren Dünya Vatandaşları yetiştirmektir.

TED İzmir Koleji İlkokulu olarak amacımız öğrencilerimize; problemi görme, sorgulama, yaratıcı düşünme, çözüm üretme ve uygulama becerileri kazandırmaktır.  Yeni ve aydınlık ufuklar açarak yarınlarına, yarınlarımıza olumlu katkıda bulunarak, olumlu katkıda bulunmalarını sağlamaktır.


Türkçe derslerimizde amacımız; öğrencilerimize anadilimiz olan güzel Türkçemizi tüm zenginliğiyle tanıtarak, dil bilincini geliştirmek, estetik zevk kazandırmak ve böylelikle yerelden evrensele açılan bilgi ve beceriler edinmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimizin dili kullanmada edinecekleri üst düzey yetkinliklerin diğer derslerini ve yaşam becerilerini doğrudan etkileyeceği bilincinden hareketle Türkçe derslerimiz okuma, dinleme/izleme, yorumlama, konuşma ve yazmayı kapsayan çalışma ve etkinliklerle bütünlük içinde işlenir.

Türkçenin inceliklerine, kurallarına, yazı türleriyle ilgili özelliklere dikkat çekilir; öğrencilerimizin bu bilgiler ışığında kendi ürünlerini yaratmalarına olanak sağlanır.

Yaratıcı okuma etkinlikleriyle öğrenci düzeyine uygun, Türk ve dünya edebiyatından seçilmiş en az on kitabın yıl boyunca proje kitabı olarak okunması ve her yönüyle kavranmasına yönelik etkinlikler yapılır.Yıl içinde yapılan yazar etkinliklerimiz ile öğrencilerimiz bu kitaplardan en az birinin yazarı ile buluşturulur. Yaratıcı yazma ve okumaya yönelik atölye çalışmaları ile kitaplara olan ilgi ve sevgileri pekiştirilir. Bu çalışmalar canlandırma, maketini yapma, görselle ifade etme, duyguları renklere ve resme dökme, duvar gazetesi yapma, kitapçık hazırlama gibi keyifli ve yararlı etkinliklerle desteklenir.


Bütün bilimlerin kaynağı ve aslında yaşamın kendisi olan matematik, TED İzmir Koleji’nde bir dersten çok, sorunların üstesinden gelen, problem çözen bireylerin yetiştirilmesinde kullanılan güçlü bir araç olarak görülür. Öğrencilerimizin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimlerini merkeze alarak oluşturulan öğretim modeli ve programı çerçevesinde, konuların derinlemesine ve etkili öğrenimi temel alınır. Problem çözme yoluyla düşünme, akıl yürütme, iletişim kurma, uygulama ve biliş üstü becerilerini geliştirmek amaçlanır. Teknolojinin de kullanıldığı sınıflarımızda interaktif öğrenme ortamları oluşturulur. Akıllı tahta yardımıyla öğrencilerimizin bilgiyi ezberlemeleri değil, kalıcı şekilde öğrenmeleri sağlanır.


Fen Bilimleri dersimiz öğrencilerimizin çevreleri ve dünya hakkında araştıran, sorgulayan, gözlemlerinden doğru bilgilere ulaşan, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, evrensel bakış açısına sahip bireyler olmalarını sağlayacak doğrultuda oluşturulmuş çalışma ve etkinliklerle işlenir. Fen Bilgisi laboratuarımızda sınıf öğretmenimiz ve fen bilgisi branş öğretmenimizin ortak katıldığı derslerle bilimsel düşüncenin temelini oluşturacak gözlem, araştırma, inceleme ve deney yapma aktiviteleri uygulanarak yaparak ve yaşayarak öğrenme sağlanır.


TED İzmir Koleji İlkokulunda öğrencilerimizin ,Atatürk ilke ve devrimlerine içtenlikle bağlı,demokrasi kültürünü özümsemiş, araştıran, eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisi ve çevresi ile barışık, yapıcı, yaratıcı, yaşama etkin katılan, doğru karar verebilen, bir soruna getirilen çözümlerin hak,,eşitlik, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunan ve bu yaklaşımını yaşama geçirebilen bireyler olmaları amacıyla hazırlanan müfradat doğrultusunda eğitim faaliyetleri yürütülür.

Bilgi toplumunun değerlerini özümsemiş “bilgiyi üreten” ve “bilgiyi kullanabilen” nitelikli bireyler yetiştirmenin yanı sıra, öğrencilerimizin kendi örf ve âdetleri çerçevesinde ruhsal, ahlâkî, sosyal ve kültürel yönlerden gelişmesini hedefler. Okulumuz öğrencilerimizin toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmasını, öğrenme sürecinde deneyimlerini kullanmasını ve çevreyle etkileşim kurmasına olanak sağlar


TED İzmir Özel İlkokulu’nda, MEB İngilizce Eğitim Programının çerçevesinde, TED Okullarına özgü “TED İngilizce Eğitim Programı” uygulanır. Bu doğrultuda, Türk ve Yabancı öğretmenler tarafından verilen İngilizce dil eğitiminde, öğrencilerin dil ve eleştirel düşünme becerileri Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı doğrultusunda geliştirilir.

Dil edinimi sarmal bir yapıdadır ve basamak basamak ilerler. Temel dil becerilerini edinmiş olan öğrenciler aşamalı olarak bu yetilerini geliştirirler. Yabancı dil programımızda dört dil becerisine; Listening (Dinleme), Spoken Interaction (Karşılıklı Konuşma), Spoken Production (Konuşma), Reading (Okuma) ve Writing (Yazma) eşit ağırlık verilir. Müfredat programımızda dört dil becerisinin farklı alanlardaki alt kazanımlarına yönelik çalışmalar yapılır. Grammar (Dilbilgisi) eğitimi lise seviyesine gelene kadar ayrıştırılmadan, diğer becerilerin bir parçası olarak verilir. Okulumuzda öğrencilerimiz, ihtiyaç duyduklarında öğretmenleri tarafından bire bir çalışmalarla desteklenir.

Derslerde  uluslararası yayınların yanında, TED’e özgü basılı ve görsel materyaller de kullanılır. “Critical Thinking” (Eleştirel Düşünme Becerisi), ”Communication”(İletişim Becerisi), “Collaboration”(İşbirliği Becerisi) ve “Creativity”(Yaratıcı Düşünme Becerisi) gibi 21. yüzyıl becerileri de entegre edilerek dil alanında yetkinliğe ulaşmaları sağlanır. Ayrıca öğrencilerin uluslararası geçerliliği olan sertifikaları (Cambridge YLE) almaları da hedeflenir.

Bulletin First Grade
Bulletin Second Grade
Bulletin Third Grade
Bulletin Fourth Grade


Öğrencilerimize verdiğimiz müzik eğitimiyle, öncelikle onların bilinçli bir müzik dinleyicisi olmaları, ulusal ve evrensel müzik türlerini eleştirel düşünme becerisi kazanarak öğrenmeleri, seslerini doğru kullanmanın yanı sıra müziksel işitme ve okuma tavrı geliştirerek, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda müzik aletlerine yönelmeleri hedeflenir.

Yaş özellikleri dikkate alınarak öğrencilerimizin çok daha aktif olduğu müzikli oyunlar, kulaktan öğretim, dinleme, drama ve orff yöntemleri ile öğrenmeye ağırlık verilir.

Disiplinler arasında kurulan köprülerle diğer branşlarla yıl boyunca iş birliği yapılır ve müziğin diğer derslerde de bir öğretim metodu olarak kullanılması sağlanır.


Görsel sanatlar bölümümüz, öğrencilerimizin kendilerini keşif süreçlerinde yaratıcılıklarını açığa çıkararak geliştirmelerine yön verir ve estetik bilincinin gelişimini, sanatsal bakış açısını, uygulamalı yorumlamalar yaptırarak beceri ve tutumları kazandırmayı hedefler. Sanat çalışmalarıyla yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri, duygu ve düşüncelerini ortaya koyabilecekleri imkânlar sunulur. Öğrencilerimizin evrensel düşünce ve değerlere sahip bireyler olmaları, görselliği, iletişim dilini doğru algılamaları, sorgulamaları ve analitik bakış açısını geliştirmeleri amaçlanır.

Tam donanımlı seramik atölyemizde seramik ve cam ile üç boyutlu inşa çalışmaları yaptırılır.


Okulumuz, çağdaş eğitim anlayışı doğrultusunda akademik becerilerle beraber spor ve sanat alanlarında da öğrencilerini yetiştirir. Bu bağlamda alanlara özgü yaptığımız ölçme değerlendirme çalışmalarımızı yönlendirme çalışmaları izler ve süreç kayıt altına alınır. Beden Eğitimi ve Spor dersleri kapsamında yüzme ve jimnastik haftalık ders programımızda yer alırken; yüzme, jimnastik, basketbol, voleybol, tenis, bale gibi alanlara ait çalışmalarımız ise spor okullarımızda başarıyla gerçekleştirilir.


Drama, öğrencilerimizin dil gelişimini ve motivasyonunu arttırarak, çocukların bir gruba ait olma ihtiyacını karşılayarak; dayanışma, işbirliği, benlik algısının gelişmesine katkıda bulunur. Dikkatini çevresindeki olaylara yoğunlaştırmasını, kendini sözel olarak rahatça ifade etmesini sağlar. Yaratıcı – eğitici ve rahatlatıcı drama çalışmalarımız ile çocuklarımızın olumlu davranışlar geliştirmelerine katkıda bulunur.


Süre Giriş Çıkış
1.Ders 40 09:00 09:40
Teneffüs – Kahvaltı 20 09:40 10:00
2.Ders 40 10:00 10:40
Teneffüs 10 10:40 10:50
3.Ders 40 10:50 11:30
Teneffüs 10 11:30 11:40
4.Ders 40 11:40 12:20
Öğle Teneffüsü 40 12:20 13:00
5.Ders 40 13:00 13:40
Teneffüs 10 13:40 13:50
6.Ders 40 13:50 14:30
Teneffüs 10 14:30 14:40
7.Ders 40 14:40 15:20
Teneffüs 10 15:20 15:30
8.Ders 40 15:30 16:10
İLKOKUL HABERLERİ


P4C Eğitimi Nedir?

25 Haziran 2018

P4C, birlikte düşünme ve bireysel düşünmeye ekstra ortam yaratmak için oluşturulan bir eğitim metodudur. Öğrenciler kavramlarla çalışır. Kendini…


Dünya Denizciler Günü Kutlu Olsun!

25 Haziran 2018

Tüm denizcilerimizin, Dünya Denizciler Günü kutlu olsun!


Yaz Okulu Programı

25 Haziran 2018

TED İzmir Koleji’nde çocuklarımızın spor aktivitelerine olan ilgisini arttırmak amacıyla, 7-15 yaş arası basketbol ve voleybol alanlarındaki yaz…


Öğretmenlerimiz Atölye Çalışmalarında Ekip Ruhunu Pekiştirdi

20 Haziran 2018

Akademik yılın sonunda bir araya gelen öğretmenlerimiz, seminer dönemindeki atölye saatlerinde cam füzyon, seramik ve müzik çalışmaları için…


Access Sosyal Sorumluluk Projesi tamamlandı!

8 Haziran 2018

Türk Eğitim Derneği ve Amerikan Elçiliği İngilizce Eğitim Ataşeliği işbirliğince gerçekleştirilen ve bu yıl sekizincisi  yürütülen “Access Sosyal Sorumluluk…
TED İzmir Koleji 2018 Yıl Sonu Konseri

7 Haziran 2018

TED İzmir Koleji öğrencileri, düzenlenen Yıl Sonu Konseri’nde solo performanslar, düetler ve koro etkinlikleriyle dönemi tamamladılar. Kasım ayında…


TED İzmir Koleji İlkokul Öğrencileri Veda Çayı

7 Haziran 2018

TED İzmir Koleji İlkokul 4.Sınıf öğrencilerimizi keyifli bir Veda Çayı ile Ortaokula uğurladık. Sınıf öğretmenleri ve okul yöneticilerinin…


‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’ ve ‘Masalları Red Ediyorum’

6 Haziran 2018

TED İzmir Koleji Sanat Akademisi öğrencileri William Shakespeare’in unutulmaz eseri Bir Yaz Gecesi Rüyası’ndan uyarlanan tiyatro gösterisini 31…


TED İzmir Koleji Sanat Sergisi Gerçekleşti!

5 Haziran 2018

TED İzmir Koleji İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerinin bireysel ilgi ve performanslarını değerlendirmek amacıyla düzenlenen BİZ Sanat Sergisi,…


TED İzmir Koleji Öğrencilerinin Yıl Sonu Sanat Sergisi Açıldı!

31 Mayıs 2018

TED İzmir Koleji İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerinin bireysel ilgi ve performanslarını değerlendirmek amacıyla düzenlenen BİZ Sanat Sergisi…


SWAPDAYS’18 – Geri Dönüşüm Günleri Başlıyor!

30 Mayıs 2018

TED İzmir Koleji Öğrenci Birlikleri ve Okul Aile Birliği’nin desteği ile çevre kaynaklarının tahribi ve tükenmesine karşı, duyarlı…


SWAPDAYS’18 – Geri Dönüşüm Günleri Başlıyor.

30 Mayıs 2018

Kaynakları İsraf Etmeyelim! TED İzmir Koleji Geri Dönüşüm Günleri Başlıyor! TED İzmir Koleji Öğrenci Birlikleri ve Okul Aile…


Ağaçların Kralı, Refahın ve Bolluğun Sembolü: Zeytin Ağacı

30 Mayıs 2018

TED İzmir Koleji 3.sınıf öğrencileri, proje kitapları olan “Zeytin Kız ile Zeytin Nine Söylenceler Dünyasında ve Çiçekler Ülkesi’nde”…


2017-18 Yıl Sonu Konseri 6 Haziran’da!

29 Mayıs 2018

TED İzmir Koleji olarak 2017-18 öğretim yılını müzik bölümünün Yıl Sonu Konseri ile kapatıyoruz. Öğrencilerimizin yıl boyunca müfredat…


Ünlü Yazar Hidayet Karakuş Okulumuzda

29 Mayıs 2018

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Hidayet Karakuş, 22.05.2018 Salı günü konuğumuz oldu. 4, 5, 6 ve 7.sınıf öğrencilerimizin katıldığı…


TED İzmir Koleji Denizcilik Kulübü’nden Kıyı Temizliği

28 Mayıs 2018

TED İzmir Koleji Denizcilik Kulübü öğrencileri daha yaşanır bir dünya için deniz kirliliğine dikkat çekmek amacı ile kıyı…


4. Sınıflar Geometrik Kavramlar

26 Mayıs 2018

TED İzmir Koleji 4.sınıf öğrencileri, matematik dersi yıllık proje çalışmaları kapsamında yaşadıkları çevrenin maket modellerini geometrik cisimleri kullanarak…


Yarımada Satranç Turnuvası

25 Mayıs 2018

Yarımada Satranç Turnuvasında, Urla karmasına seçilen öğrencilerimiz Demir Demirlek ve Kuzey Şimşek 3.lük ödülünü kazandılar. Öğrencilerimiz ve öğretmenimizi…