İlkokul


TED İzmir Koleji İlkokulu’nda oluşturulan karma sınıf ortamlarımızda, farklı zekâ düzeyindeki öğrencilerimize, bireysel farklılıklarını esas alan öğrenme stratejileri titizlikle uygulanır. Kendini gerçekleştirme yetkinliği kazanmış bireyler yetiştirme hedefiyle verilen nitelikli, çok çeşitli ve kaliteli eğitim-öğretim faaliyetlerimiz, alanında uzman ve seçkin öğretmenlerimizin rehberliğinde yürütülen süreçlerde, adım adım gerçekleştirilir. Okulumuzda yapılan tüm eğitim-öğretim çalışmalarında, “Farklılaştırılmış Öğretim” yöntemleri ile merkeze alınan öğrencilerimiz, aynı kazanımları farklı deneyimlerle elde etme fırsatı yakalar, böylece okul başarısını hayat başarısına dönüştürme yolunda doğru ve sağlam adımlar atarak ilerlerler.

Öğrencilerimizin farklı öğrenme hızları dikkate alınarak ders planları, henüz hazırlama aşamasında, aynı hedef kazanımı edinmelerine yönelik birden çok etkinliği kapsayacak şekilde tasarlanır; seçim yapma hakkı öğrencilerimize bırakılır. Öğrenme sürecinde kullanılan tüm materyaller, ev ve sınıf çalışmaları ile uygulanan seçmeli etkinlikler okulumuzda görev yapan öğretmenlerimiz tarafından özgün bir biçimde, haftalık olarak hazırlanır.

“Hiç dinlenmemek üzere yola çıkanlar, asla yorulmazlar!”anlayışıyla hedefimiz; sürekli gelişen ve değişen küresel dünyada yaşanan gelişmeleri yakından izleyerek, bu gelişmelere yön veren Dünya Vatandaşları yetiştirmektir.

TED İzmir Koleji İlkokulu olarak amacımız öğrencilerimize; problemi görme, sorgulama, yaratıcı düşünme, çözüm üretme ve uygulama becerileri kazandırmaktır.  Yeni ve aydınlık ufuklar açarak yarınlarına, yarınlarımıza olumlu katkıda bulunarak, olumlu katkıda bulunmalarını sağlamaktır.


Türkçe derslerimizde amacımız; öğrencilerimize anadilimiz olan güzel Türkçemizi tüm zenginliğiyle tanıtarak, dil bilincini geliştirmek, estetik zevk kazandırmak ve böylelikle yerelden evrensele açılan bilgi ve beceriler edinmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimizin dili kullanmada edinecekleri üst düzey yetkinliklerin diğer derslerini ve yaşam becerilerini doğrudan etkileyeceği bilincinden hareketle Türkçe derslerimiz okuma, dinleme/izleme, yorumlama, konuşma ve yazmayı kapsayan çalışma ve etkinliklerle bütünlük içinde işlenir.

Türkçenin inceliklerine, kurallarına, yazı türleriyle ilgili özelliklere dikkat çekilir; öğrencilerimizin bu bilgiler ışığında kendi ürünlerini yaratmalarına olanak sağlanır.

Yaratıcı okuma etkinlikleriyle öğrenci düzeyine uygun, Türk ve dünya edebiyatından seçilmiş en az on kitabın yıl boyunca proje kitabı olarak okunması ve her yönüyle kavranmasına yönelik etkinlikler yapılır.Yıl içinde yapılan yazar etkinliklerimiz ile öğrencilerimiz bu kitaplardan en az birinin yazarı ile buluşturulur. Yaratıcı yazma ve okumaya yönelik atölye çalışmaları ile kitaplara olan ilgi ve sevgileri pekiştirilir. Bu çalışmalar canlandırma, maketini yapma, görselle ifade etme, duyguları renklere ve resme dökme, duvar gazetesi yapma, kitapçık hazırlama gibi keyifli ve yararlı etkinliklerle desteklenir.


Bütün bilimlerin kaynağı ve aslında yaşamın kendisi olan matematik, TED İzmir Koleji’nde bir dersten çok, sorunların üstesinden gelen, problem çözen bireylerin yetiştirilmesinde kullanılan güçlü bir araç olarak görülür. Öğrencilerimizin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimlerini merkeze alarak oluşturulan öğretim modeli ve programı çerçevesinde, konuların derinlemesine ve etkili öğrenimi temel alınır. Problem çözme yoluyla düşünme, akıl yürütme, iletişim kurma, uygulama ve biliş üstü becerilerini geliştirmek amaçlanır. Teknolojinin de kullanıldığı sınıflarımızda interaktif öğrenme ortamları oluşturulur. Akıllı tahta yardımıyla öğrencilerimizin bilgiyi ezberlemeleri değil, kalıcı şekilde öğrenmeleri sağlanır.


Fen Bilimleri dersimiz öğrencilerimizin çevreleri ve dünya hakkında araştıran, sorgulayan, gözlemlerinden doğru bilgilere ulaşan, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, evrensel bakış açısına sahip bireyler olmalarını sağlayacak doğrultuda oluşturulmuş çalışma ve etkinliklerle işlenir. Fen Bilgisi laboratuarımızda sınıf öğretmenimiz ve fen bilgisi branş öğretmenimizin ortak katıldığı derslerle bilimsel düşüncenin temelini oluşturacak gözlem, araştırma, inceleme ve deney yapma aktiviteleri uygulanarak yaparak ve yaşayarak öğrenme sağlanır.


TED İzmir Koleji İlkokulunda öğrencilerimizin ,Atatürk ilke ve devrimlerine içtenlikle bağlı,demokrasi kültürünü özümsemiş, araştıran, eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisi ve çevresi ile barışık, yapıcı, yaratıcı, yaşama etkin katılan, doğru karar verebilen, bir soruna getirilen çözümlerin hak,,eşitlik, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunan ve bu yaklaşımını yaşama geçirebilen bireyler olmaları amacıyla hazırlanan müfradat doğrultusunda eğitim faaliyetleri yürütülür.

Bilgi toplumunun değerlerini özümsemiş “bilgiyi üreten” ve “bilgiyi kullanabilen” nitelikli bireyler yetiştirmenin yanı sıra, öğrencilerimizin kendi örf ve âdetleri çerçevesinde ruhsal, ahlâkî, sosyal ve kültürel yönlerden gelişmesini hedefler. Okulumuz öğrencilerimizin toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmasını, öğrenme sürecinde deneyimlerini kullanmasını ve çevreyle etkileşim kurmasına olanak sağlar


TED İzmir Özel İlkokulu’nda, MEB İngilizce Eğitim Programının çerçevesinde, TED Okullarına özgü “TED İngilizce Eğitim Programı” uygulanır. Bu doğrultuda, Türk ve Yabancı öğretmenler tarafından verilen İngilizce dil eğitiminde, öğrencilerin dil ve eleştirel düşünme becerileri Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı doğrultusunda geliştirilir.

Dil edinimi sarmal bir yapıdadır ve basamak basamak ilerler. Temel dil becerilerini edinmiş olan öğrenciler aşamalı olarak bu yetilerini geliştirirler. Yabancı dil programımızda dört dil becerisine; Listening (Dinleme), Spoken Interaction (Karşılıklı Konuşma), Spoken Production (Konuşma), Reading (Okuma) ve Writing (Yazma) eşit ağırlık verilir. Müfredat programımızda dört dil becerisinin farklı alanlardaki alt kazanımlarına yönelik çalışmalar yapılır. Grammar (Dilbilgisi) eğitimi lise seviyesine gelene kadar ayrıştırılmadan, diğer becerilerin bir parçası olarak verilir. Okulumuzda öğrencilerimiz, ihtiyaç duyduklarında öğretmenleri tarafından bire bir çalışmalarla desteklenir.

Derslerde  uluslararası yayınların yanında, TED’e özgü basılı ve görsel materyaller de kullanılır. “Critical Thinking” (Eleştirel Düşünme Becerisi), ”Communication”(İletişim Becerisi), “Collaboration”(İşbirliği Becerisi) ve “Creativity”(Yaratıcı Düşünme Becerisi) gibi 21. yüzyıl becerileri de entegre edilerek dil alanında yetkinliğe ulaşmaları sağlanır. Ayrıca öğrencilerin uluslararası geçerliliği olan sertifikaları (Cambridge YLE) almaları da hedeflenir.

Bulletin First Grade
Bulletin Second Grade
Bulletin Third Grade
Bulletin Fourth Grade


Öğrencilerimize verdiğimiz müzik eğitimiyle, öncelikle onların bilinçli bir müzik dinleyicisi olmaları, ulusal ve evrensel müzik türlerini eleştirel düşünme becerisi kazanarak öğrenmeleri, seslerini doğru kullanmanın yanı sıra müziksel işitme ve okuma tavrı geliştirerek, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda müzik aletlerine yönelmeleri hedeflenir.

Yaş özellikleri dikkate alınarak öğrencilerimizin çok daha aktif olduğu müzikli oyunlar, kulaktan öğretim, dinleme, drama ve orff yöntemleri ile öğrenmeye ağırlık verilir.

Disiplinler arasında kurulan köprülerle diğer branşlarla yıl boyunca iş birliği yapılır ve müziğin diğer derslerde de bir öğretim metodu olarak kullanılması sağlanır.


Görsel sanatlar bölümümüz, öğrencilerimizin kendilerini keşif süreçlerinde yaratıcılıklarını açığa çıkararak geliştirmelerine yön verir ve estetik bilincinin gelişimini, sanatsal bakış açısını, uygulamalı yorumlamalar yaptırarak beceri ve tutumları kazandırmayı hedefler. Sanat çalışmalarıyla yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri, duygu ve düşüncelerini ortaya koyabilecekleri imkânlar sunulur. Öğrencilerimizin evrensel düşünce ve değerlere sahip bireyler olmaları, görselliği, iletişim dilini doğru algılamaları, sorgulamaları ve analitik bakış açısını geliştirmeleri amaçlanır.

Tam donanımlı seramik atölyemizde seramik ve cam ile üç boyutlu inşa çalışmaları yaptırılır.


Okulumuz, çağdaş eğitim anlayışı doğrultusunda akademik becerilerle beraber spor ve sanat alanlarında da öğrencilerini yetiştirir. Bu bağlamda alanlara özgü yaptığımız ölçme değerlendirme çalışmalarımızı yönlendirme çalışmaları izler ve süreç kayıt altına alınır. Beden Eğitimi ve Spor dersleri kapsamında yüzme ve jimnastik haftalık ders programımızda yer alırken; yüzme, jimnastik, basketbol, voleybol, tenis, bale gibi alanlara ait çalışmalarımız ise spor okullarımızda başarıyla gerçekleştirilir.


Drama, öğrencilerimizin dil gelişimini ve motivasyonunu arttırarak, çocukların bir gruba ait olma ihtiyacını karşılayarak; dayanışma, işbirliği, benlik algısının gelişmesine katkıda bulunur. Dikkatini çevresindeki olaylara yoğunlaştırmasını, kendini sözel olarak rahatça ifade etmesini sağlar. Yaratıcı – eğitici ve rahatlatıcı drama çalışmalarımız ile çocuklarımızın olumlu davranışlar geliştirmelerine katkıda bulunur.


Süre Giriş Çıkış
1.Ders 40 09:00 09:40
Teneffüs – Kahvaltı 20 09:40 10:00
2.Ders 40 10:00 10:40
Teneffüs 10 10:40 10:50
3.Ders 40 10:50 11:30
Teneffüs 10 11:30 11:40
4.Ders 40 11:40 12:20
Öğle Teneffüsü 40 12:20 13:00
5.Ders 40 13:00 13:40
Teneffüs 10 13:40 13:50
6.Ders 40 13:50 14:30
Teneffüs 10 14:30 14:40
7.Ders 40 14:40 15:20
Teneffüs 10 15:20 15:30
8.Ders 40 15:30 16:10
İLKOKUL HABERLERİ


Karne Günü

19 Ocak 2018

TED İzmir Koleji ailesi olarak, tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyoruz!


Tiyatro Etkinliği

18 Ocak 2018

TED İzmir Koleji Sanat Akademisi Drama öğrencileri dün akşam sergiledikleri yaratıcı performansları ile izleyicileri büyülediler! Drama bölümünün kurucusu…


Endüstri 4.0

17 Ocak 2018

Sayın Ali Rıza Ersoy tarafından, öğrencilerimize “Endüstri 4.0” hakkında bilgilendirici bir sunum yapıldı. Çeşitli firmalarda üst düzey yöneticilik…


‘Hibrit insan’a doğru

15 Ocak 2018

Hibrit kavramı, meslekler ve çalışanlarla ilgili olarak iş dünyasında kullanılmaya başlandı. Ancak, hibrit işlerin ne olduğu, işverene ve…


Oyun Oynayarak İletişim Kurmak

13 Ocak 2018

Rehberlik Servisimiz tarafından hazırlanan SohbeTED toplantılarının bu haftaki konuğu Uzm. Kln. Psi. Derya Utku. “‘Oyun Oynayarak İletişim Kurmak”…


Çocuklarımızı Endüstri 4.0’a Nasıl Hazırlamalıyız Semineri

12 Ocak 2018

Siemens Türkiye’de, 30 yıl; Sağlık, İnsan Kaynakları, IT Çözümleri ve Servisleri, Kurumsal Teknolojiler, Tedarik Zinciri Yönetimi, Şehirler ve…


Ben Denizciyim Kulübü Deniz Müzesi Gezisi

11 Ocak 2018

Okulumuzun Ben Denizciyim Kulübü 2. Ve 3. Sınıf öğrencileri uygulamalı eğitimler kapsamında, 10 Ocak Çarşamba günü kulüp öğretmenleri…


Yaratıcı Drama ve Tiyatro Gösterisi

10 Ocak 2018

Usta Sanatçı Ayla Algan’ın katılımlarıyla gerçekleşecek, TED İzmir Sanat Akademisi Yaratıcı Drama ve Tiyatro gösterimizde sizleri aramızda görmekten…


Ayla Algan ile Yaratıcı Drama Dersi

10 Ocak 2018

TED İzmir Koleji Sanat Akademisi akademik kadrosunun duayen sanatçılarından Ayla Algan ile yaratıcı drama dersinden kareler.


Yeni Yıla Merhaba Konseri

9 Ocak 2018

Yeni Yıl Konserimizden fotoğraflar… Bu güzel günde bizlerle birlikte olan tüm veli ve öğrencilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz!


Yeni Yıla Merhaba Konseri

3 Ocak 2018

TED İzmir Koleji öğrencileri, TED İzmir Sanat Akademisi öğretmenleri ve öğrencileri Prof.Dr. Cihat Aşkın’ın da katılımıyla TED İzmir…


Yılbaşı Partisi

29 Aralık 2017

TED İzmir Koleji ailesi olarak, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle harika bir yeni yılı harika bir şekilde kutladık.


Robotik Kulübümüzden Star Wars Temalı Sergi

28 Aralık 2017

Robotik Kulübümüz tasarımlarını ürüne dönüştürerek ilk sergisini gerçekleştirdi. “Star Wars” temalı sergide ürünler büyük beğeni toplarken, 3D yazıcının…


Bir Dilek Tut

28 Aralık 2017

TED İzmir Koleji öğrencileri ‘Bir Hayali Paylaşmak Bir Hayatı Paylaşmaktır.’ düşüncesinden hareketle gerçekleştirilen “Bir Dilek Tut” Sosyal Yardım…


Balık Tutma Etkinliği

28 Aralık 2017

Okulumuzun Ben Denizciyim Kulübü 2. ve 3. Sınıf öğrencileri ile uygulamalı eğitimler kapsamında, 27 Aralık Çarşamba günü kulüp…


-Ğ Günü

27 Aralık 2017

Okuma- yazma öğrenme sürecini tamamladığımız bu haftada, hepimiz tek bir ağızdan, -Ğ için “ben de varım” dedik. Öğrencilerimiz…


Okuma Ormanı

27 Aralık 2017

Öğrencilerimizin okuma hızını arttırmak ve kitap okuma sevgisini geliştirmek amacıyla sınıfımızda her öğrencimizin ağacının bulunduğu “Okuma Ormanı” oluşturduk….


İyilik İçin BirlikTEDestek Olalım!

23 Aralık 2017

TED İzmir Koleji Ailesi bugün iyilik için bir araya geldi. Sosyal yardımlaşma bilincini pekiştirmek amacıyla Okul Aile Birliği…


İdil İlkyaz Engin Resim Sergisi

22 Aralık 2017

TED İzmir Koleji 1-A Sınıfı öğrencimiz İdil İlkyaz Engin 2. kişisel resim sergisini TOBAV’da açtı.2011 Doğumlu küçük ressamımız…


Yıl Sonu Konseri

20 Aralık 2017

2017’yi harika bir konserle bitiriyoruz! TED İzmir Koleji Sanat Akademisi öğrencileri ve öğretmenlerinin sahne alacağı konserimize tüm veli…